srzh-CNenfrdeitjaru
ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

У Градској општини Костолац данас су додељени уговори за доделу средстава финасирања годишњих програма редовних такмичарских активности у области спорта…

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ ЧЕСТИТА СВОЈИМ СУГРАЂАНКАМА 8. МАРТ, ДАН ЖЕНА

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ ЧЕСТИТА СВОЈИМ СУГРАЂАНКАМА 8. МАРТ, ДАН ЖЕНА

Поводом 8. марта, међународног Дана жена, Градска општина Костолац упућује најсрдачније честитке својим суграђанкама. 

ДЕЦА ИЗ ВРТИЋА "МАЈСКИ ЦВЕТ" ПОСЕТИЛА ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ ПОВОДОМ 8. МАРТА, ДАНА ЖЕНА

ДЕЦА ИЗ ВРТИЋА "МАЈСКИ ЦВЕТ" ПОСЕТИЛА ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ ПОВОДОМ 8. МАРТА, ДАНА ЖЕНА

Хвала вртићу "Мајски цвет" Костолац, на посети Градској општини.   Честитке и поклони које смо добили од наших најмлађих, поводом…

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ ОТВАРА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ ОТВАРА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ

У Костолцу, дана 07.03.2023. године, потписан је Меморандум о заједничкој сарадњи између Градске општине Костолац и организације ГИЗ, у вези са…

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАПАДНЕ ТРИБИНЕ СТАДИОНА „БОРА БЕКА“ ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАПАДНЕ ТРИБИНЕ СТАДИОНА „БОРА БЕКА“ ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ

Костолац, је 05.03.2023..године био домаћин 2. кола Куп такмичења ГФС Пожаревац. Домаћи Рудар 2001 играо је против екипе "Обилић" из Живице.…

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТРОТОАРА У УЛИЦИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТРОТОАРА У УЛИЦИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Град Пожаревац и Градска општина Костолац завршили су радове на рехабилитацији, замени и ојачавању дотрајале подлоге и поплочавању тротоара у…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
среда, 12 март 2014 21:09

Обавештење о енергетски заштићеном купцу

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

О ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОМ КУПЦУ, ОДНОСНО

УГРОЖЕНОМ КУПЦУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Градска општина Костолац  још једном обавештава и подсећа грађане o донетој Уредби о енергетски заштићеном купцу, односно угрооженом купцу топлотне енергије, од стране Владе Републике Србије, како би уколико испуњавају услове по Уредби, остварили своја права.

 УРЕДБА

о енергетски заштићеном купцу, односно

угроженом купцу топлотне енергије

 Члан 1.

Овом уредбом ближе се прописују критеријуми, начин заштите, услови, рокови и поступак за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца, као и угроженог купца топлотне енергије (у даљем тедсту: угрожени купац) коју производи и продаје енергетски субјект коме је актом о оснивању или актом о поверавању обављања делатности утврђена обавеза производње топлотне енергије за тарифне купце, дистрибуције топлотне енергије и управљења дистрибутивним системом и снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом (у даљем тексту: топлана), извор и начин обезбеђивања средстава за испоруку одређених количина електричне енергије, природног гаса и топлотне енергије, под  посебним условима и начин вођења евиденције енергетски заштићених купаца и угрожених купаца.

 Члан 2.

            Енергетски заштићен купац, односно угрожени купац, у смислу ове уредбе је домаћинство (појединац, породица), које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, односно испоручује топлотна енергхија.

Члан 3.

Критеријуми за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог  купца су:

 1. укупан месечни приход домаћинства;
 2. број чланова домаћинства;
 3. имовно стање.

Члан 4.

Услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца је остварен укупан месечни приход и то:

 1. до 13 222,00 динара за домаћинства са једним чланом;
 2. до 19 251,00 динара за домаћинства са два и три члана;
 3. до 25 276,00 динара за домаћинства са четири и пет чланова;
 4. до 31 786,00 динара за домаћиства са шест и више чланова.

Остварени укупни месечни приход домаћинства из става 1. овог члана, усклађује се два пута годишње, и то 1. априла  и 1. октобра текуће године, са индексом потрошачких цена у предтодних шест месеци, на основу података Републичког завода за статистику.

            Усклађени износ из става 2. овог члана утврђује министар надлежан за послове енергетике, актом који се објављује у ,,Службеном гласнију Републике Србије“.

Поред прихода из става 1. овог члана услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца је непоседовање другог стамбеног простора, осим стамбеног простора који одговара потребама домаћиства у складу са законом којим се уређује социјална заштита.

 Члан 5.

Поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца покреће се подношењем захтева за стицање статуса (у даљем тексту, захтв) надлежном органу јединице локалне самуправе.

 Захтев садржи податке о подносиоцу захтева и члановима домаћинства а нарочито о:

 1. броју чланова домаћинства;
 2. укупним месечним примањима и приходима домаћинства;
 3. имовном стању, непокретностима и приходима о непокретностима.

Подносилац захтева уз захтев прилаже следеће доказе:

            1) доказ о броју чланова домаћинства (фотокопија личне карте, извод из матичне књиге рођених (ИМКР), изјава два сведока дата пред надлежним органом и др.);

            2) доказ о укупним месечним примањима (чек од пензије, уверење надлежног органа, односно послодавца, за децу старију од 15 година да су на редовном школовању, а за незапослене уверење надлежног завода за запошљавање, изјава);

            3) доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;

            4) уверење пореске управе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању;

            5) изјава дата на записник, под кривичном и материјалном одговорношћу, пред надлежним органом о поседовању непокретности и приходима од непокретности, на територији бивших република СФРЈ;

            6) последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас или топлотну енергију.

Доказ из става 3. пвог члана прибављају се за месец који предходи меседцу подношења захтева осим ако посебним прописом није другачије уређено.

Уколико прибављање неког од доказа наведених у ставу 3. тач. 1) до 4) овог члана изазива значајне трошкове и захтева дужи временски период, по оцени надленог органа локалне самоуправе, као доказ, може се од подносиоца захтевца узети изјава на одређену околност дата на  записник, под кривичном и материјалном одговорношћу, пред надлежним органом.

У случају да подносилац захтева за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца нема уговор о продаји електричне енергије, природног гаса или топлотне енергије, односно уколико рачун не гласи на његово име, захтев садржи и податке о закупу стана или неки други документ којим се доказује да домаћинство борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије, природног гаса или топлотне енергије, друго лице.

Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка, који су то право остварили по прописима којима се уређује социјална заштита, стичу статус енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца без подношења захтева на основу података којима располаже министарство надлежно за послове социјане заштите, а у складу са условима из члана 4. ове уредбе.

 Члан 6.

Уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца из члана 5. став 1. ове уредбе издаје надлежни орган једицице локалне самоуправе.

Уверење из става 1. овеог члана садржи податке о количини електричне енергије или природног гаса односно топлотне енергије за број m2 стамбеног простора, за који се умањује месечна обавеза.

 Члан 7.

Уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца издаје се, са роком важења до краја календарске године.

Нови захтев за наредну календарску годину може се поднети најраније 30 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

Уз захтев из става 2. овог члана уколико није дошло до промене, што ће се констатовати узимањем  изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу пред надлежним органом, није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени, изузев доказа о укупним месечним примањима домаћинства.

 Члан 8.

Ако у року важења уверења настану промене у подацима на основу којих је уверење издато, ималац статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца је дужан да органу који је издао уверење поднесе захтев за измену уверења.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се документација о насталим променама.

Енергетски заштићени купац, односно угожеи купац губи статус уколико престане да испуњава услов из члана 4. ове уртедбе.

 (део текста Уредбе из ,,Службеног грласника РС“ број 90 од 14.10.2013.год.)

 

Грађани Градске општине Костолац прикупљену документацију предају у просторијама зграде општине Пожаревац, канцеларија бр. 12 – Служба за финансијску подршку породица са децом, која издаје уверење о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије.

Прочитано 3539 пута
 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас889
Јуче1903
Ове недеље889
Овог Месеца42529
Укупно2747729

Ваша IP адреса је: 3.238.112.41 понедељак, 20 март 2023 10:51
Scroll to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd