ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 2018

  • Штампа

На основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2018. годину (,,Службени гласник града Пожаревца“, број 16/17), члана 5. став 1. Правилникa о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верскихзаједница који се суфинансирају избуџета Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 8/16) и Закључка Већа Градске општине Костолац, бр.  01-06-89/18-8 од 22.01.2018. године, Веће Градске општине Костолац расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

   ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ

ЗАЈЕДНИЦА СА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница са подручја Градске општине Костолац у 2018. години,  у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог конкурса обезбеђена су Oдлуком о  буџету Градске општине Костолац за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 16/17),  у оквиру Раздела 4. Управа Градске општине Костолац, Глава 1. - Управа Градске општине Костолац, Програм15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација ПА 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 - Опште услуге, Позиција 33, Економска класификација 481000 - Дотације НВО.

-          Максимална вредност пројекта којим црква/верска заједница може конкурисати износи 500.000,00 динара динара.

Право подношења пријаве за суфинансирање програма имају цркве и верске заједницечији се објекти налазе или чија се изградња планира на подручју Градске општине Костолац.

КОНКУРС СЕ ОДНОСИ САМО НА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

Суфинансирање програма/пројеката, по овом конкурсу, односи се на:

  1. Програм изградње верских храмова и објеката и
  2. Обнову и одржавање верских храмова и објеката, заштиту и бригу о верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја.

Мерила и критеријуми за избор програма/пројеката за изградњу верских храмова и објеката су:

– степен задовољавања јавног интереса;

– унапређење стања у области у којој се пројекат реализује.

            Мерила и критеријуми за избор програма/пројеката за одржавање и обнову верских објеката, заштиту и бригу о верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја су:

– степен угрожености верског објектаод изузетног историјског, националног и културног значаја;

– категоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе) и

– значај верских објеката за културу, уметност историју и слично уколико верски објекат није утврђен за споменик културе.

Потпуна програмска документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

- образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план), оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку (може и оверена фотокопија). Један примерак пријаве оверава се подносиоцу приликом предаје писарници Управе Градске општине Костолац. Уколико се документације предаје путем поште, образац пријаве се предаје у једном примерку са свом траженом пратећом документацијом.

– одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова;

– потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђених законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње;

– детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта, рок за реализацију програма/пројекта;

– податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава;

– финансијски план програма (преглед појединачних активности које се предвиђају пројектом са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, укупан износ средстава из буџета града и других извора)

- извештај о наменском коришћењу буџетских средстава за претходну годину, уколико је подносилац пријаве био корисник средстава у претходној години.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Градске општине Костолац (www.kostolac.org.rs), а може се преузети у писарници Управе Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13. у Костолцу.

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за  вредновање пријављених програма за суфинансирање програма/пројеката које реализују цркве и верске заједнице на територији Градске општине Костолац у 2018. години, са назнаком “Пријава на Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница са подручја Градске општине Костолац у 2018. години – не отварати“, препорученом поштом на адресу: Управа Градске општине Костолац, за Комисију за вредновање пријављених пројеката/програма за суфинансирање програма/пројеката које реализују цркве и верске заједнице на територији Градске општине Костолац у 2018. години, ул.  Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац или предајом на писарницу Управе Градске општине Костолац.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Комисија за вредновање пријављених програма за суфинансирање програма/пројеката које реализују цркве и верске заједнице на територији Градске општине Костолац у 2018. години размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће листу за суфинансирање у 2018. години.

Листа се објављује на званичној интернет страници Градске општине Костолац и на огласној табли Управе Градске општине Костолац.

На  објављену листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за вредновање пријављених програма за суфинансирање програма/пројеката које реализују цркве и верске заједнице на територији Градске општине Костолац у 2018. години, у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о избору програма доноси Веће Градске општине Костолац, а председник Градске општине Костолац закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса можете добити у Управи Градске општине Костолац или на телефон број 012/241-830, особа за контакт, начелник Управе Градске општине Костолац – Анђелија Миливојевић.

            НАПОМЕНА : Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Градске општине Костолац у 2017. години или пријаве удружења  за које је утврђено да су средства ненаменски утрошена.

                                                                       ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

                                                                              Иван Савић, струк.инж.ел.тех. с.р.

Our website is protected by DMC Firewall!