Serbian Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Russian
понедељак, децембар 10, 2018

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА

ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Управа Градске општине Костолац

К О С Т О Л А Ц

Број : 01-06-1259/18-1

22.10.2018.

 

 

На основу члана 4. 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„ Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17 и 113/17-др. закон),члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“ бр. 95/16 )    и става 1. тачка 6. Закључка Комисије 51 број 112- 6010/2018 од 28. 06. 2018. године за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Управа Градске општине Костолац, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

 

   I Орган у коме се попуњавају извршилачка радна места службеника:

     Градска општина Костолац, Костолац, Боже Димитријевића бр. 13.

   II Извршилачка радна места која се попуњавају:

 

     Послови програмера и ИТ администратора на неодређено време

                                                                                                                                                                                   

 • Број извршилаца ...... 1

 

ОПИС ПОСЛОВА

Ради на пословима одржавања рачунара и друге рачунарске опреме, мреже и мрежне опреме, те системског и апликативног софтвера инсталираног на рачунарима у власништву Градске општине Костолац; администрира сервере и радне станице у рачунарској мрежи; администрира и обезбеђује функционално стање базе података; стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме и комуникација; стара се о антивирусној заштити сервера и рачунара у власништву Градске општине Костолац; обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању информатичке мреже у Управи; стара се о ажурирању и надоградњи софтвера као и надоградњи хардвера, како би информациони систем Управе био у сваком тренутку актуелан; анализира и дефинише додатне захтеве у односу на уведени информатички систем; теоријски и практично врши информатичку едукацију и обуку запослених у вези са руковањем ИТ опремом и коришћењем програмских пакета; проверава да ли се опрема правилно користи, те да ли се периодично ради резервно копирање критичних података (back up) на друге, за то одређене врсте медија; пружа техничку подршку запосленима у свим организационим јединицама Управе везано за проблеме у раду са хардвером и софтвером; сарађује са градским службама за информатику и статистику и надлежним органима; прати литературу која се бави новим технологијама у сфери информатике; унапређује примену информационих технологија у организационим јединицама Управе; врши све послове везане за објављивање документације на Порталу јавних набавки; врши све послове везане за up load документације на сервер Државне ревизорске институције; учествује у припреми јавних набавки хардвера и софтвера; даје логистичку подршку статистичкој обради података када год је неопходно за континуитет и успешност рада.

УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ

стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља техничко-технолошких наука, природно математичких наука из области ИТ на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 1 (једна) година радног искуства у струци, знање рада на рачунару.

 

1.2.Административни послови и послови за инфраструктуру на неодређено време

 

Број извршилаца....1

 

ОПИС ПОСЛОВА

обавља  административно-техничке послове у области припреме предмета за обраду везане за инфраструктуру (потребне сагласности ради подношења Захтева за легализацију одобрења за градњу локацијске дозволе, пријаве почетка радова и др.) ,прикупља потребну документацију, води евиденцију о предметима, израђује и доставља Извештаје и дописе другим органима и странкама, припрема материјале у циљу прибављања мишљења надлежних комисија, обрађује статистичке податке у вези поднетих предмета и добијених сагласности и дозвола, стара се о одржавању пословног простора који користи Градска општина Костолац, води евиденцију о начину организовања послова око одржавања стамбених зграда, даје предлоге за уређење истих Већу Градске општине Костолац (уређење зелених површина, дечијих игралишта, објеката јавне расвете на површинама јавне намене), израђује Извештаје и анализе везане за поступке комуналног уређења и инфраструктуре за Веће ГО Костолац и друге послове по налогу руководиоца Одсека.

 

УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ

стечено средње образовање техничког усмерења у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару

 

 

III. ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ:

-диплому о стеченој стручној спреми;

-уверење о држављанству (не старије од шест месеци);

-уверење из матичне књиге рођених;

-уверење ПУ Пожаревац да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу;

-доказ о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса уз наведене доказе достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности да орган прибави податке о којима се води службена евиденција (Уверење о држављанству; Извод из матичне књиге рођених; Уверење о положеном државном стручном испиту).

Пример изјаве се налази на сајту Градске општине Костолац www.kostolac.rs, где се иста може преузети.

 1. IV. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе у року од петнаест дана од дана објављивања  јавног конкурса у  периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријава са биографијом о наводима о досадашњем радном искуству са кратким описом послова на којима је радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућности и интрнет адреса. Пријава мора бити својеручно потписана.

Лице задужено за давање обавештења

 

Начелник Управе градске општине Костолац Анђелија Миливојевић; тел. 012 241 830

Адреса за подношење пријава

 

Градска општина Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, Костолац, са назнаком : „За јавни конкурс“ и „Не отварати“.

 1. V. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место - Провера ће се извршити у просторијама Градске општине Костолац , писменим и усменим путем о чему ће кандидати бити обавештени.

НАПОМЕНА

 

Непотпуне, неблаговремене,  недопуштене или неразумљиве пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа Конкурсна комисија одбациће закључком.

 

Јавни конкурс  објављен је на интернет страници и огласној табли Градске општине Костолац,

а у дневним новинама је објављено обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ

ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Анђелија Миливојевић,дипл.правник, с.р.

 

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас411
Јуче1053
Ове недеље411
Овог Месеца9543
Укупно716808

Ваша IP адреса је: 52.91.185.49 понедељак, 10 децембар 2018 09:09
Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!