srzh-CNenfrdeitjaru
уторак, јун 25, 2024

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ, ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ

      

Мали грб мањи

Република Србија

ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Управа Градске општине Костолац

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Број: 01-111-101/23-2

Датум: 13.04.2023. године

ул. Боже Димитријевића бр. 13

12208    К о с т о л а ц

тел: (+381 12) 241 830, факс: 242 936

www.kostolac.rs

На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 и 114/21) и чл. 12.-13а. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/16 и 12/22), а у складу са мишљењем Министарства финансија бр. 112-01-00121/2023-03, Кадровским планом Управе Градске општине Костолац за 2023. годину (“Сл. гласник Града Пожаревца”, бр. 23/22) и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године, Управа Градске општине Костолац оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

- КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ, ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ–

СЛУЖБА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ


                 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац.

II Радно место које се попуњава:

Канцеларијски послови, послови писарнице и архиве“ у Служби за општу управу и управљање људским ресурсима у Управи Градске општине Костолац, које је разврстано у звање: виши референт, утврђено у члану 19. под редним бројем А) 1.2. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац, бр.01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године, извршилаца – 1.

III Опис послова радног места:

Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године:

 • обавља административне и техничке послове пријема аката и поднесака за експедовање из надлежности Управе Градске општине Костолац; послове завођења поднесака у одговарајуће евиденције; евидентира приспелу пошту у одговарајуће књиге примљене поште; врши распоређивање и достављање аката, предмета, рачуна, службених листова и публикација; води одговарајуће књиге за експедовање службене поште; води евиденције путем аутоматске обраде података; доставља предмете у рад надлежним унутрашњим организационим јединицама Управе Градске општине Костолац; прати кретање предмета; врши одређивање и праћење рокова кроз систем роковника предмета; сачињава потребне извештаје; обавља друге послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља послове пријема и класификације решених предмета, разводи решене предмете кроз одговарајуће евиденције; врши одлагање завршених предмета у архиву писарнице и развођење аката; води архивске књиге и друге евиденције о архивираним предметима; обавља манипулативне послове преношења решених предмета након истека одређеног рока у архивски депо; обавља послове старања о правилном смештају, чувању и предаји архивске грађе, као и о поштовању прописаних рокова за архивирање предмета; обавља послове излучивања безвредног документарног материјала и предмета из архивског депоа по протеку рока чувања; издаје преписе решења и предмета на реверс; врши предају архивске грађе Управе Градске општине Костолац надлежном архиву; стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског пословања.

IV Услови за рад на радном месту: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању друштвеног, економског или техничког смера, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару; потребне компетенције за рад на радном месту утврђене у обрасцу компетенција који чини саставни део Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа. 

V Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања, односно компетенцијама. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 – изјава, достављају са назнаком ''пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Канцеларијски послови, послови писарнице и архиве у Служби за општу управу и управљање људским ресурсима у Управи Градске општине Костолац'', у затвореној коверти на којој се наводи ознака ''не отварати''.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- биографија и наводи о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;

- фотокопија или очитана лична карта;

- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

- уверење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство, односно из којих се види да ли кандидат поседује потребне компетенције за рад на радном месту за које се конкурише);

- уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);

- уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издато након оглашавања овог конкурса;

- потврда или уверење послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе);

Напомена:

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Градске општине Костолац: www.kostolac.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VII Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 • Стручне оспособљености, знање и вештине, односно потребне компетенције за рад на извршилачком радном месту - ''Канцеларијски послови, послови писарнице и архиве'' у Служби за општу управу и управљање људским ресурсима у Управи Градске општине Костолац провераваће се увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложених доказа уз пријаву, писаним и усменим путем;
 • Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, односно познавање планских докумената, прописа и аката из надлежности и организације органа, као и прописа из делокруга радног места, и то: Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', бр. 21/20, 32/21 и 14/23); Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе (''Службени гласник РС'', бр. 20/22); Закона о печату државних и других органа (''Службени гласник РС'', бр. 101/07 и 49/21); Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17, 95/18 и 114/21); Одлуке о Управи Градске општине Костолац (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 10/22); Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала бр. 01-031-179/22 од 25.01.2022. године; Правилника о листама категорија регистратурног материјала са роковима чувања Градске општине Костолац бр. 01-06-894/16 од 11.07.2016. године; Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године и Правилника о употреби и начину коришћења печата и штамбиља у Градској општини Костолац од 11.01.2017. године, провераваће се писано – путем есеја и симулације и/или усмено путем разговора, а вештине комуникације провераваће се усмено путем разговора. Провера опште функционалне компетенције – дигитална писменост вршиће се практичним радом на рачунару.

VIII Место рада:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац.

IX Објављивање јавног конкурса:

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – ''Канцеларијски послови, послови писарнице и архиве'' у Служби за општу управу и управљање људским ресурсима у Управи Градске општине Костолац објављује се на званичној интернет презентацији Градске општине Костолац, www.kostolac.rs и огласној табли Управе Градске општине Костолац. Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен јавни конкурс објављује се у дневном листу „Данас“, који се дистрибуира за целу територију Републике Србије.

X Начин и рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа биће одбачене решењем Конкурсне комисије.

Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити непосредно – предајом писарници Управе Градске општине Костолац или препорученом пошиљком на адресу: Управа Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац, са назнаком „Пријава за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – ''Канцеларијски послови, послови писарнице и архиве'' у Служби за општу управу и управљање људским ресурсима у Управи Градске општине Костолац“.

XI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

- Ивана Младеновић, телефон: 012/241-830; e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

XII Трајање радног односа:

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

XIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Након што протекне рок за подношење пријава на Јавни конкурс, Конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спровести изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак биће обавештени писаним путем или путем интернет адресе ако је дата, као и телефонским путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

У изборном поступку Конкурсна комисија оцењује само оне стучне оспособљености, знања и вештине, односно компетеције које су наведене у Јавном конкурсу и на начин који је наведен у јавном конкурсу.

По окончаном изборном поступку Конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту, заједно са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка који садрже све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку, доставља заменици начелника Управе Градске општине Костолац на даљу надлежност и одлучивање. Заменица начелника Управе Градске општине Костолац доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе за избор.                                                                                                                                               

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

У Костолцу, дана 13.04.2023. године

           ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ

  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

       Ивана Ђорђевић, дипл.правник

 

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ, ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ

ОБРАЗАЦ 1 - ИЗЈАВА

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас1090
Јуче1171
Ове недеље2261
Овог Месеца27189
Укупно3787362

Ваша IP адреса је: 3.236.83.154 уторак, 25 јун 2024 19:29
Scroll to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!