Одштампајте ову страницу
четвртак, 01 јануар 2015 12:41

Одлука о доношењу просторног плана града Пожаревца

 

На основу члана 35. став 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка и 24/11) и члана 27. став 1. тачка 5) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 20.09.2012. године, донела је

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.

Овом одлуком доноси се Просторни план града Пожаревца (у даљем тексту Просторни план).

Члан 2.

Просторни план је израдио Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда у сарадњи са Југословенским институтом за урбанизам и становање из Београда.

Члан 3.

Циљ израде Просторног плана je обезбеђење услова за укупни одрживи просторни развој планског подручја, уравнотежен привредни и социјални развој, развој насеља, рационално коришћење природних ресурса, као и заштита животне средине, природних добара и културног наслеђа..

Члан 4.

Просторним планом се утврђују:

а) планска решења и пропозиције просторног развоја, као и правила градње и правила уређења простора за хоризонт до 2022. године и

б) приоритети реализације (до 2015. године) дугорочних концепција и планских решења.

Члан 5.

Просторни план обухвата територију града Пожаревца у његовим административним границама, површине 487,77 км2. Територија града Пожаревца обухвата два градска и 25 сеоских насеља односно следеће катастарске општине: Баре, Батовац, Берање, Брадарац, Братинац, Брежане, Бубушинац, Драговац, Дрмно, Дубравица, Живица, Касидол, Кленовник, Кличевац, Костолац-град, Село Костолац, Лучица, Поповац, Маљуревац, Набрђе, Острово, Петка, Пожаревац, Пољана, Пругово, Речица, Трњане и Ћириковац.

Члан 6.

Саставни део ове одлуке је Просторни план, који се састоји из следећег:

КЊИГА I: Просторни план – Стратешки део

На рефералним картама у размери 1:50.000 дата је графичка интерпетација планских решења и пропозиција Просторног плана.

РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ:

Карта 1: Намена простора 2022. године, Р – 1:50.000

Карта 2.1: Саобраћајна и телекомуникациона инфраструктура,

мрежа насеља и јавних служби, Р – 1:50.000

Карта 2.2: Енергетска и водопривредна инфраструктура, Р – 1: 50.000

Карта 3: Туризам и заштита простора, Р – 1:50.000

Карта 4: Имплементација Просторног плана, Р – 1:50.000

КЊИГА II: Просторни план – Правила изградње и правила уређења простора

Шематски прикази са правилима уређења и правилима изградње дати су на картама у размери 1:5.000 и 1:2.500.

Графички прилози – Намена простора и основе за решавање имовинско правних односа за мрежу гасовода у размери 1:2.500.

КЊИГА III: Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину

КЊИГА IV: Документациона основа Просторног плана, која се састоји из три свеске:

Свеска 1. Концепт Просторног плана

Свеска 2. Студијска основа Просторног плана

Свеска 3. Документи везани за припрему, разматрање и доношење Просторног плана

Саставни део Просторног плана чине и „Услови чувања, одржавања и коришћења споменичког наслеђа и утврђене мере заштите у оквиру граница Просторног плана града Пожаревца“, дати од стране Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је Сагласност Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца број 03-501-119/2012 од 27.07.2012. године, на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана града Пожаревца.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке је Сагласност на Просторни план града Пожаревца Министра за животну средину и просторно планирање број 350-01-00642/2012-07 од 05.07.2012. године.

Члан 9.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Привредно друштво „Термоелектране и копови Костолац“ и Град Пожаревац закључиће споразум, којим ће се утврдити права и обавезе потписника споразума на спровођењу Просторног плана града Пожаревца, у делу примене Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена.

Члан 10.

Један примерак Просторног плана чува се трајно у архиви Градске управе града Пожаревца, а два примерка у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Пожаревца.

Члан 11.

Просторни план евидентираће се у Централном регистру планских докумената, који води министарство надлежно за послове просторног планирања и урбанизма.

Члан 12.

Након доношења, текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

Просторни план у целости објављује се и у електронском облику и доступан је јавности путем интернета.

Члан 13.

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о усвајању Просторног плана општине Пожаревац до 2000-те године ( „Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 1/88 ) и Одлука о примени Просторног плана општине Пожаревац ( „Службени гласник општине Пожаревац“, бр. 5/03 ).

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца “.

 

У Пожаревцу, 20.09.2012. године,  Број: 01-06-97/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Жарко Д. Пивац, дипл. економиста, с.р.

 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА - ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

 

Прочитано 1754 пута
DMC Firewall is a Joomla Security extension!