srzh-CNenfrdeitjaru
КОСТОЛЧАНИ ПРЕПОЗНАЛИ ЗНАЧАЈ ДОНИРАЊА КРВИ

КОСТОЛЧАНИ ПРЕПОЗНАЛИ ЗНАЧАЈ ДОНИРАЊА КРВИ

У Костолцу је одржана још једна у низу акција хуманитарног карактера. Акција добровољног давања крви реализована  је данас, 22. септембра,…

ОБАВЕШТЕЊЕ - АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ - АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

Градска општина Костолац позива своје суграђане да се у што већем броју одазову акцији добровољног давања крви која ће бити…

„КРОЗ СРБИЈУ“ – ЈЕСЕЊИ КРОС РТС-а

„КРОЗ СРБИЈУ“ – ЈЕСЕЊИ КРОС РТС-а

Јесењи крос РТС-а “Кроз Србију” одржан је данас на атлетској стази стадиона "Бора Бека" у Костолцу. На кросу су учешће…

ПАКЕТИ СА ШКОЛСКИМ ПРИБОРОМ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

ПАКЕТИ СА ШКОЛСКИМ ПРИБОРОМ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

Поводом почетка нове школске године представници Градске општине Костолац, чланови Већа Маријана Божић и Бајрам Морина, посетили су Основну школу…

ПРЕДСЕДНИК КРСТАНОСКИ ЧЕСТИТАО ГРАЂАНИМА "ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ”

ПРЕДСЕДНИК КРСТАНОСКИ ЧЕСТИТАО ГРАЂАНИМА "ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ”

„Данас 15. Септембра,  прослављамо државни празник ,,Дан српског јединства, слободе и националне заставе”. Овај датум изабран је јер је на…

МИЛЕНА ЦЕРОВШЕК, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ, ЧЕСТИТАЛА ЈЕ ПРАЗНИК "ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ”

МИЛЕНА ЦЕРОВШЕК, ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ, ЧЕСТИТАЛА ЈЕ ПРАЗНИК "ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ”

Председница Скупштине Градске општине Kостолац Милена Церовшек упутила је честитке својим суграђанима поводом 15. септембра - ,,Дана српског јединства, слободе…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
уторак, 03 July 2018 10:07

Оглас за давање у закуп пословних просторија у јавној својини, усменим јавним надметањем

На основу одлуке Градског већа града Пожаревца, садржане у закључку број 09-06-98/2018-13 од 27.06.2018. године, а којим је дата сагласност за давање у закуп јавним иадметањем и опредељена иамена (делатност) пословних просторија за време трајања закупа, у складу са процедуром прописаном чланом 3. став 2. Одлуке о надлежности, условима и поступцима давања у закуп пословних просторија („Службени гласник града Пожаревца“, број 10/13 и 1/16),Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени гласник ПЦ број 24/12,48/15 и 99/15), и закључка Већа Градске општине Костолац број 01-06-740/18-16, Комисија за давање у закуп пословних просторија у јавној својини, усменим јавним надметањем Већа Градске општине Костолац, објављује

ОГЛАС

за давање у закуп пословних просторија у јавној својини, усменим јавним надметањем

Предмет давања у закуп јесу пословне просторије у јавној својини које се налазе на следећој локацији у Костолцу, и то:

 1. Пословним простором (укупне површине 130м2), у ЛН РГЗ СКН Пожаревац број 2004 к.о. Костолац град,објекат није евидентиран у катастру непокретноси односно није уплањен у одговарајућем плану, стојећи на земљишту катастарске парцеле број 2387/1 к.о Костолац град, својина јавна својина РС – без имаоца права коришћења.
 2. Одређује сеугоститељска делатност,као намена за време трајања закупа пословног простора из тачке 1. овог закључка.
 1. Предмет јавног надметања јесте издавање у закуп објекта из члана 1. овог огласа, где је почетна цена месечног закупа (закупнина), утврђена у износуод под следећим условима:

-          Да закупац прихвати извршење услуга одржавања објекта Плаже Топољар у време трајања закупа и то: целодневно физичко – техничко обезбеђење мобилијара на катастарској парцели број 2387/1 к.о Костолац град, лежаљки и сунцобрана, тушева, јавног WC – a и остале пратеће опреме и њихово редовно чишћење и одржавање без права наплате грађанима накнаде за њихово коришћење, редовно чишћење катастарске парцеле број 2387/1 к.о Костолац град од смећа и осталог комуналног отпада.

-          Да закуподавцу измири трошкове за утрошак струје и воде за време трајања закупа.

-          Да закуподавцу приликом закључења уговора преда меницу са меничним овлашћењем, која гласи на новчани износод150.000,00 динара, на име гаранције за евентуалну накнаду штете и поштовање одредби уговора, а посебно обавеза предвиђених овим огласом;

-          Први лицитациони корак износи 5% од почетне цене месечног закупа, а сваки следећи износи 5% од цене остварене у претходном лицитационом кораку.

 1. О датуму и месту одржавања седнице на којој ће Комисија за давање у закуп пословних просторија у јавној својини, усменим јавним надметањем Већа Градске општине Костолац спровести поступак јавног надметања, подносиоци благовремених и потпуних пријава обавештавају се писменим позивом.

У поступку јавног надметања, физичка лица учествују непосредно или преко пуномоћника. Физичка лица идентитет доказују личном исправом са сликом, а њихови пуномоћници и овлашћењем овереним код јавног бележника.

Правна лица учествују у поступку преко заступника одређеног оснивачким актом или пуномоћника по писменом овлашћењу заступника правног лица, који идентитет доказују личном исправом са сликом.

Онај ко на начин описан у ставу 2. и 3. овог члана не увери комисију у сопствени идентитет или у овлашћење да заступа другог, губи могућност да надметањем, за себе или другог, оствари право на закуп.

Губитак нрава на повраћај средстава уплаћених на име депозита погађа лица која и поред уредно достављеног позива, непосредно или посредно преко овлашћеног заступника, нису узела учешће у поступку усменог јавног надметања.

 1. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне благовремене, исправне и потпуне пријаве за учешће, којом се подносилац региструје, присуствује седници комисије и проглашава закупцем, ако прихвати почетни износ гаранције из члана 3. став 1. алинеја 3. овог огласа.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну као најнижу цену закупа, губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег лицитанта јесте највиша понуђена закупнина.

У случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања почетна цена умањиће се на 80% од цене утврђене у претходном ставу, а уколико се и у поновљеном поступку јавног оглашавања исти не изда у закуп, почетна цена закупа умањује се на 60% од првобитне, по којој цени ће се наставити са јавним оглашавањем.

Право учешћа у поступку усменог јавног надметања имају сва правна и физичка лица која у року од 8 (осам) дана, рачунајући од наредног дана од дана објављивања овог огласа у листу Реч народаи на сајту Градске општине Костолац, непосредно на писарницу Управе Градске општине Костолац или на пошту препорученом пошиљком, предају писмену пријаву насловљену и адресирану на: Комисија за давање у закуп пословних просторија у јавној својини, усменим јавним надметањем Већа Градске општине Костолац, ул. Боже Димитријевића 6р.13, 12208 Костолац.

Обавезна садржина пријаве:

1. за физичка лица: име и презиме, број личне карте и ЈМБГ, адреса на којој се може извршити достава писменог, контакт телефон и потпис;

2. за предузетнике: име и ирезиме, број личне карте и ЈМБГ, назив, матични број и печат радње, адреса на којој се може извршити достава писменог, контакт телефон и потпис;

3. за правна лица: назив, седиште и матични број правног лица, адреса на којој се може извршити достава писменог, печат и потпис овлашћеног лица за заступање, контакт телефон; и

4. број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Обавезни прилози пријаве:

1. доказ о уплати депозита (признаница потписана од стране председника Комисије) у висини пуног износа почетне цене закупа пословне просторије на коју је захтев опредељен; уплата се врши у готовом новцу председнику Комисије за давање у закуп пословних просторија у јавној својини, усменим јавним надметањем Већа Градске општине Костолац;

2. јавна исправа о регистрацији и порески идентификациони број предузетника, односно правног лица.

Подносиоци неблаговремене, неисправне или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку усменог јавног надметања а таква пријава се одбацује.

Лица са којима су Град Пожаревац или Градска општина Костолац у спору, у погледу вршења стварних и облигационих права на пословним просторијама у јавној својини, немају право учешћа у поступку усменог јавног надметања, ради остваривања права на закуп.

Такође, лица која су као најуспешнији лицитанти, пропуштањем рока за уплату разлике до висине излицитиране цене закупа или рока за закључење уговора о закупу, исходовала понављање поступка давања у закуп, немају право учешћа у том поновном поступку.

Критеријум за избор најповољнијег лицитанта јесте највиша понуђена закупнина.

Најуспешнији лицитант обавезан је да, најкасније у року од 24 часа од окончања поступка усменог јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, уплати разлику до висине излицитиране цене закупа, коју обавезу преузима изјавом датом и потписаном на записник комисије. Правне последице пропуштања рока јесу губитак права на закуп и права на повраћај новчаног износа уплаћеног на име депозита.

Акт којим су нарочито означени предмет закупа, име или назив најбољег понуђача, висина износа најбоље понуде као цене месечног закупа, време за које се закључује уговор о закупу, уз правну поуку, комисија доноси у форми образложеног предлога одлуке и отправак истог доставља свим лицитантима.

Законитост предлога одлуке побија се приговором, а рок за изјављивање приговора је 8 (осам) дана од дана пријема њеног отправка. Одлучивање по приговору у надлежности је Већа Градске општине Костолац.

По истеку рока за подношење приговора, односно по доношењу одлуке о одбацивању или одбијању приговора, Веће Градске општине Костолац доноси коначну одлуку о давању у закуп пословне просторије. Уручењем отправка коначне одлуке, за закупца почиње да тече рок од 8 (осам) дана за закључење уговора о закупу.

Пропуштањем рока из претходног става, закупац губи право на заснивање закуподавног односа и право на повраћај средстава уплаћених на име депозита и на име разлике до висине излицитиране цене закупа, у којем случају ће Веће Градске општине Костолац посебним актом ставити ван снаге одлуку о давању у закуп пословне просторије и наложити понављање поступка.

Уговор о закупу закључује се на одређено време, и то на период до 15.09.2018. године. Уговорена цена закупа исказује се у еврима, по званичном средњем курсу НБС обрачунатом на дан доношења коначне одлуке о давању у закуп и усклађује се на месечном нивоу, исто према званичном средњем курсу евра НБС, обрачунатом на дан фактурисања закупнине.

Информације у погледу предметног огласа могу се добити у Управи Градске општине Костолац, ул. Боже Димитријевића бр.13, тел. 012/241-830.

Комисија за давање у закуп пословних просторија у јавној својини, усменим јавним надметањем Већа Градске општине Костолац

број: 01-06-740/18-16

Прочитано 1919 пута
 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас1117
Јуче904
Ове недеље6725
Овог Месеца23087
Укупно1952624

Ваша IP адреса је: 3.236.13.53 недеља, 26 септембар 2021 23:55
Scroll to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!