srzh-CNenfrdeitjaru
понедељак, март 20, 2023

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА

ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Управа Градске општине Костолац

К О С Т О Л А Ц

Број : 01-06-1259/18-1

22.10.2018.

 

 

На основу члана 4. 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„ Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17 и 113/17-др. закон),члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“ бр. 95/16 )    и става 1. тачка 6. Закључка Комисије 51 број 112- 6010/2018 од 28. 06. 2018. године за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Управа Градске општине Костолац, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

 

   I Орган у коме се попуњавају извршилачка радна места службеника:

     Градска општина Костолац, Костолац, Боже Димитријевића бр. 13.

   II Извршилачка радна места која се попуњавају:

 

     Послови програмера и ИТ администратора на неодређено време

                                                                                                                                                                                   

 • Број извршилаца ...... 1

 

ОПИС ПОСЛОВА

Ради на пословима одржавања рачунара и друге рачунарске опреме, мреже и мрежне опреме, те системског и апликативног софтвера инсталираног на рачунарима у власништву Градске општине Костолац; администрира сервере и радне станице у рачунарској мрежи; администрира и обезбеђује функционално стање базе података; стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме и комуникација; стара се о антивирусној заштити сервера и рачунара у власништву Градске општине Костолац; обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању информатичке мреже у Управи; стара се о ажурирању и надоградњи софтвера као и надоградњи хардвера, како би информациони систем Управе био у сваком тренутку актуелан; анализира и дефинише додатне захтеве у односу на уведени информатички систем; теоријски и практично врши информатичку едукацију и обуку запослених у вези са руковањем ИТ опремом и коришћењем програмских пакета; проверава да ли се опрема правилно користи, те да ли се периодично ради резервно копирање критичних података (back up) на друге, за то одређене врсте медија; пружа техничку подршку запосленима у свим организационим јединицама Управе везано за проблеме у раду са хардвером и софтвером; сарађује са градским службама за информатику и статистику и надлежним органима; прати литературу која се бави новим технологијама у сфери информатике; унапређује примену информационих технологија у организационим јединицама Управе; врши све послове везане за објављивање документације на Порталу јавних набавки; врши све послове везане за up load документације на сервер Државне ревизорске институције; учествује у припреми јавних набавки хардвера и софтвера; даје логистичку подршку статистичкој обради података када год је неопходно за континуитет и успешност рада.

УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ

стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља техничко-технолошких наука, природно математичких наука из области ИТ на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 1 (једна) година радног искуства у струци, знање рада на рачунару.

 

1.2.Административни послови и послови за инфраструктуру на неодређено време

 

Број извршилаца....1

 

ОПИС ПОСЛОВА

обавља  административно-техничке послове у области припреме предмета за обраду везане за инфраструктуру (потребне сагласности ради подношења Захтева за легализацију одобрења за градњу локацијске дозволе, пријаве почетка радова и др.) ,прикупља потребну документацију, води евиденцију о предметима, израђује и доставља Извештаје и дописе другим органима и странкама, припрема материјале у циљу прибављања мишљења надлежних комисија, обрађује статистичке податке у вези поднетих предмета и добијених сагласности и дозвола, стара се о одржавању пословног простора који користи Градска општина Костолац, води евиденцију о начину организовања послова око одржавања стамбених зграда, даје предлоге за уређење истих Већу Градске општине Костолац (уређење зелених површина, дечијих игралишта, објеката јавне расвете на површинама јавне намене), израђује Извештаје и анализе везане за поступке комуналног уређења и инфраструктуре за Веће ГО Костолац и друге послове по налогу руководиоца Одсека.

 

УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ

стечено средње образовање техничког усмерења у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару

 

 

III. ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ:

-диплому о стеченој стручној спреми;

-уверење о држављанству (не старије од шест месеци);

-уверење из матичне књиге рођених;

-уверење ПУ Пожаревац да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу;

-доказ о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса уз наведене доказе достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности да орган прибави податке о којима се води службена евиденција (Уверење о држављанству; Извод из матичне књиге рођених; Уверење о положеном државном стручном испиту).

Пример изјаве се налази на сајту Градске општине Костолац www.kostolac.rs, где се иста може преузети.

 1. IV. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе у року од петнаест дана од дана објављивања  јавног конкурса у  периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријава са биографијом о наводима о досадашњем радном искуству са кратким описом послова на којима је радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућности и интрнет адреса. Пријава мора бити својеручно потписана.

Лице задужено за давање обавештења

 

Начелник Управе градске општине Костолац Анђелија Миливојевић; тел. 012 241 830

Адреса за подношење пријава

 

Градска општина Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, Костолац, са назнаком : „За јавни конкурс“ и „Не отварати“.

 1. V. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место - Провера ће се извршити у просторијама Градске општине Костолац , писменим и усменим путем о чему ће кандидати бити обавештени.

НАПОМЕНА

 

Непотпуне, неблаговремене,  недопуштене или неразумљиве пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа Конкурсна комисија одбациће закључком.

 

Јавни конкурс  објављен је на интернет страници и огласној табли Градске општине Костолац,

а у дневним новинама је објављено обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ

ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ 

Анђелија Миливојевић,дипл.правник, с.р.

 

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас965
Јуче1903
Ове недеље965
Овог Месеца42605
Укупно2747805

Ваша IP адреса је: 3.238.112.41 понедељак, 20 март 2023 11:38
Scroll to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd