srzh-CNenfrdeitjaru
среда, март 22, 2023

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА - НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ (ПОЛОЖАЈ У I ГРУПИ)

На основу чл. 56. став 1. и чл. 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), чл. 95., 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018- др. закон и 86/2019- др. закон), чл. 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016), чл. 77. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19) и чл. 16. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац, број: 01-06-648/2021-1 од 07.05.2021 године,

Веће Градске општине Костолац, о г л а ш а в а

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА - НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ (ПОЛОЖАЈ У I ГРУПИ)

 

I   Орган у коме се радно место - положај попуњава:

- Управа Градске општине Костолац, седиште: Боже Димитријевића 13, 12208 Костолац, Република Србија. 

II  Радно место - положај који се попуњавa Јавним конкурсом:

- Начелник Управе Градске општине Костолац - положај у I групи, на период од 5 година.

III  Опис послова радног места:

Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац, број: 01-06-648/2021-1 од 07.05.2021. године: 

- Руководи и координира радом управе; планира, усмерава и надзире рад управе; усклађује рад организационих јединица управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине, одлукама Скупштине градске општине, Већа Градске општине  и председника Градске општине.

IV Услови за кандидата:

-  да је пунолетан држављанин Републике Србије;

- стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

- положен државни стручни испит;

- најмање пет година радног искуства у струци;

- да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

- да учеснику Конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

V Пријава на конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.        

 

Пријава на Конкурс мора бити својеручно потписана.

 

Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 – Изјава, достављају са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за попуњавање радног места - начелник Управе Градске општине Костолац (положај у I групи)'' у затвореној коверти, на којој се наводи ознака ''не отварати''.

 

VI  Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс:  

 1. дипломa о стеченој стручној спреми;
 2. потврда о радном искуству у струци са кратким описом послова на којима је кандидат радио;
 3. доказ (потврда) да кандидату раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
 4. уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту);
 5. извод из матичне књиге рођених;
 6. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 7. доказ да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог Конкурса).

Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије", број 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.      

Прилог: Образац 1 – Изјава

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције, уверење да није покренут кривични поступак и уверење о неосуђиваности.

Потребно је да учесник Конкурса, уз напред наведене доказе и пријаву, достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Образац изјаве доступан је на сајту Градске општине Костолац и објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Управе Градске општине Костолац.

VII Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- Стручне оспособљености за рад на положају начелника Управе Градске општине Костолац провераваће се увидом у податке из пријаве на Јавни конкурс и приложених доказа уз пријаву и усмено - путем разговора;

- Познавање Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије", број 18/2016), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закон), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 - др. закон, 95/2018 - др. закон), Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/18 и 14/19), Одлуке о Управи Градске општине Костолац  („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 16/16), провераваће се усмено - путем разговора;

- Вештина комуникације провераваће се усмено - путем разговора.

 VIII Место рада:

Управа Градске општине Костолац, седиште: Боже Димитријевића 13, 12208 Костолац, Република Србија

IX Објављивање Јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Управа Градске општине Костолац објављује се на интернет презентацији  Градске општине Костолац www.kostolac.rs и на огласној табли Управе Градске општине Костолац.

Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације Градске општине Костолац  и на огласној табли Управе Градске општине Костолац, на којој је јавни конкурс објављен, објављује се у дневним новинама „Danas“, које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

X    Рок за подношење пријава на Јавни конкурс: Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Danas“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком. 

XI  Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса каниддат може доставити непосредно, предајом на писарници Управе Градске општине Костолац или препорученом пошиљком на адресу Управа Градске општине Костолац, Боже Димитријевића 13, 12208 Костолац, Република Србија (За Конкурсну комисију), са назнаком: "Пријава на Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Управе Градске општине Костолац".

XII    Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу:

       - Ивана Младеновић, телефон: 012/241-830, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

XIII   Трајање радног односа:

       - За наведено радно место радни однос се заснива на 5 (пет) година. 

XIV  Након што протекне рок за подношење пријава на Јавни конкурс, Конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спровести изборни поступак. Списак кандидата  међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови Комисије. Изборни поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак биће обавештени писаним путем и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

У изборном поступку Конкурсна комисија оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у Јавном конкурсу и на начин који је наведен у Јавном конкурсу.

По окончаном изборном поступку Конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту, заједно са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка и који садрже све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку, доставља Већу Градске општине Костолац на даљу надлежност и одлучивање.  Веће Градске општине Костолац доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе за избор.

Против решења Већа Градске општине Костолац о постављењу на положај жалба није допуштена, али може да се покрене управни спор.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

 

У Костолцу, дана  09.09.2021. године.                        Број: 01-06-1180/21-01a

 

 

              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

                                                                                  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

                                                                       Серџо Крстановски, проф. физичке културе, с.р. 

 

ОБРАЗАЦ 1.

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак   покрећем   код ...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

ради остварививања правa .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................... и тим поводом дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања.1*

 

_______________________________                                                                      __________________________________

                       (место)                                                                                                         (име и презиме даваоца изјаве)

_______________________________                                                                     __________________________________

                       (датум)                                                                                                                          (потпис)

   

II  Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити.2*

 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.

                б) следеће податке:3*

 1. ...................................................................................................................................................
 1. ...................................................................................................................................................
 1. ...................................................................................................................................................

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 _______________________________                                                                      ______________________________

                       (место)                                                                                                     (име и презиме даваоца изјаве)

_______________________________                                                                        ______________________________

                       (датум)                                                                                                                          (потпис)

 

____________________________________________

1* Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС"; бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.

2* Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила.

3* Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас1813
Јуче2289
Ове недеље6297
Овог Месеца47937
Укупно2753137

Ваша IP адреса је: 3.239.6.58 среда, 22 март 2023 16:19
Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!