srzh-CNenfrdeitjaru
среда, март 22, 2023

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Мали грб мањи

Република Србија

ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Управа Градске општине Костолац

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Број: 01-111-451/22

Датум: 15.03.2022. године

ул. Боже Димитријевића бр. 13

12208    К о с т о л а ц

тел: (+381 12) 241 830, факс: 242 936

www.kostolac.rs

 

 

На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 и 114/2021), члана 22., члана 23. став 1. и члана 24. став 2. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022), чл. 12.-13а. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016 и 12/2022) и члана 27к став 8. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), у складу са Кадровским планом Управе Градске општине Костолац за 2022. годину (“Сл. гласник Града Пожаревца”, бр. 15/21), Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр.01-06-1531/17-3 од 20.12.2017. године и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1486/20-5 од 14.12.2020. године, Управа Градске општине Костолац оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

- ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА –

ГРУПА ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ


                 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13.

II Радно место које се попуњава:

- Електронско канцеларијско пословање и послови протокола“ у Групи за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, послове органа Градске општине, скупштинске послове и послове управљања људским ресурсима у Управи Градске општине Костолац, разврстано у звање: виши референт, утврђено под редним бројем 1.3. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац, извршилаца – 1 (особа са инвалидитетом).

 

Опис послова радног места: врши све послове из делокруга канцеларијског и архивског пословања путем интегрисаног информационог система – електронске писарнице; води основну евиденцију о актима и предметима, попис аката и интерну доставну књигу у електронском облику путем интегрисаног информационог система; чување свих аката са прилозима у облику електронског документа путем интегрисаног информационог система; формирање омота списа у електронском облику путем интегрисаног информационог система; врши интерну доставу предмета и аката у облику електронског документа путем интегрисаног информационог система; формира електронску књигу докумената са датумом пријема електронског поднеска, осим уколико информациони систем обезбеђује претрагу електронских докумената у предметима по датуму пријема; формира електронску резервну копију свих пристиглих документа на крају сваког радног дана; обавља послове у области комуникације са медијима; припрема информативне и аналитичке материјале о информисању у Градској општини; припрема одговарајуће публикације за потребе Градске општине; организује конференције за новинаре свих врста медија, контакте са редакцијама средстава јавног информисања; припрема званична саопштења за јавност; припрема дневне вести и фотографије за сајт Градске општине; обавља послове протокола; обавља и друге послове по налогу председника Градске општине Костолац и начелника Управе Градске општине Костолац.

Услови за рад на радном месту: стечено средње образовање друштвеног или техничког усмерења у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС'' бр. 21/20 и 32/21), Одлуке о Управи Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 16/16), – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13.

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13, са назнаком „За јавни конкурс“.

 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Никола Миленовић, дипл.мастер правник, руководилац Групе за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, послове органа Градске општине, скупштинске послове и послове управљања људским ресурсима у Управи Градске општине Костолац: 012/241-830; e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;

- фотокопија или очитана лична карта;

- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

- уверења о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- диплома којом се потврђује стручна спрема;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

- уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

- потврда или уверење послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе);

- Решење надлежног органа – службе о степену инвалидитета.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

Напомена: документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене.

Овај оглас објављује се на званичној интернет страници Градске општине Костолац, www.kostolac.rs и огласној табли, а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас у дневном листу „Данас“.

                                                                         

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

           НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ 

  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

       Ана Тишма, дипл.правник с.р.

 

 

ОБРАЗАЦ 1.

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак   покрећем   код ...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

ради остварививања правa .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................... и тим поводом дајем следећу

 

И З Ј А В У

 

I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања.1*

 

_______________________________                                                                      __________________________________

                       (место)                                                                                                         (име и презиме даваоца изјаве)

_______________________________                                                                     __________________________________

                       (датум)                                                                                                                          (потпис)

   

II  Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити.2*

 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.

                б) следеће податке:3*

 1. ...................................................................................................................................................
 1. ...................................................................................................................................................
 1. ...................................................................................................................................................

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 _______________________________                                                                      ______________________________

                       (место)                                                                                                     (име и презиме даваоца изјаве)

_______________________________                                                                        ______________________________

                       (датум)                                                                                                                          (потпис)

 

____________________________________________

1* Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС"; бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.

2* Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила.

3* Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас1951
Јуче2289
Ове недеље6435
Овог Месеца48075
Укупно2753275

Ваша IP адреса је: 3.239.6.58 среда, 22 март 2023 17:39
Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!