srzh-CNenfrdeitjaru
петак, март 31, 2023

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА - ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ (ПОЛОЖАЈ У II ГРУПИ)

Мали грб мањи

Република Србија

ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Веће Градске општине Костолац

Број: 01-06-1240/22-5а

Датум: 21.10.2022. године

ул. Боже Димитријевића бр. 13

12208    К о с т о л а ц

тел: (+381 12) 241 830, факс: 242 936

www.kostolac.rs

На основу члана 56. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 47/18 и 111/21), чл. 4, 95, 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/2018 и 114/21), чл. 12. став 2., 12а, 13. и 13а. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/16 и 12/22), члана 74. Статута Градске општине Костолац (''Службени гласник РС'', бр. 15/18 и 14/19), а у складу са чланом 19. тачка 2. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр.01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године, Веће Градске општине Костолац оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

- ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ (ПОЛОЖАЈ У II ГРУПИ)
                 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац.

II Радно место које се попуњава:

- Заменик начелника Управе Градске општине Костолац – положај у II групи, на период од 5 година.

 III Опис послова радног места:

Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године:

 • замењује начелника Управе Градске општине у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност у складу са законом, Статутом Градске општине, одлукама Скупштине Градске општине, Већа Градске општине и председника Градске општине; обавља и друге послове из надлежности Управе Градске општине по овлашћењу начелника Управе Градске општине.

IV Услови за рад на радном месту:

-да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; потребне компетенције за рад на радном месту утврђене у обрасцу компетенција који чини саставни део Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику Конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

V Пријава на конкурс садржи:

-име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања, односно компетенцијама. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 – Изјава, достављају са назнаком ''пријава на јавни конкурс за попуњавање радног места – заменик начелника Управе Градске општине Костолац (положај у II групи)'' у затвореној коверти, на којој се наводи ознака ''не отварати''.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- биографија и наводи о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;

- фотокопија или очитана лична карта;

- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

- уверења о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- диплома којом се потврђује стручна спрема;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство, односно потребне компетенције потребне за рад на радном месту;

- уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);

- уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издат након оглашавања овог конкурса;

- потврда или уверење послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе);

Напомена:

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Градске општине Костолац: www.kostolac.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VII  Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

            -  Стручне оспособљености, знање и вештине за рад на положају заменика начелника Управе Градске општине Костолац провераваће се увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложених доказа уз пријаву, писаним и усменим путем;

- Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, односно познавање планских докумената, прописа и аката из надлежности и организације органа, као и прописа из делокруга радног места, и то: Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 47/18 и 111/21); Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење); Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/2018 и 114/21); Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21 и 111/21); Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21); Закона о раду (''Службени гласник РС'', бр. 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17); Закона о облигационим односима (''Службени гласник РС'', бр. 39/85, 57/89, 31/93 и 18/20); Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 88/13, 105/14, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20); Статута Градске општине Костолац (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 15/18 и 14/19); Одлуке о Управи Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/22), Одлуке о буџету Градске општине Костолац (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 16/22) и Пословника о раду Већа Градске општине Костолац (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 34/20), провераваће се писмено – путем есеја и симулације и усмено – путем разговора, а вештине комуникације провераваће се усмено – путем разговора.

VIII Место рада:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац.

IX Објављивање јавног конкурса:

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Управе Градске општине Костолац објављује се на званичној интернет презентацији Градске општине Костолац, www.kostolac.rs и огласној табли Управе Градске општине Костолац. Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен јавни конкурс објављује се у дневном листу „Данас“, који се дистрибуира за целу територију Републике Србије.

X Начин и рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа биће одбачене решењем Конкурсне комисије.

Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити непосредно – предајом писарници Управе Градске општине Костолац или препорученом пошиљком на адресу: Управа Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац, са назнаком „Пријава за јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Управе Градске општине Костолац“.

XI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

 • Ивана Младеновић, телефон: 012/241-830; e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

XII Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на 5 (пет) година.

 XIII

Након што протекне рок за подношење пријава на Јавни конкурс, Конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спровести изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак биће обавештени писаним путем или путем интернет адресе ако је дата, као и телефонским путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

У изборном поступку Конкурсна комисија оцењује само оне стучне оспособљености, знања и вештине, односно компетеције које су наведене у Јавном конкурсу и на начин који је наведен у јавном конкурсу.

По окончаном изборном поступку Конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту, заједно са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка који садрже све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку, доставља Већу Градске општине Костолац на даљу надлежност и одлучивање. Веће Градске општине Костолац доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе за избор.                                                                        

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

У Костолцу, дана 21.10.2022. године                                                      Број: 01-06-1240/22-5а

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф.физичке културе

 

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА - ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ

ОБРАЗАЦ 1 - ИЗЈАВА

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас1958
Јуче1717
Ове недеље12010
Овог Месеца70811
Укупно2776010

Ваша IP адреса је: 3.226.122.122 петак, 31 март 2023 23:55
Scroll to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!