srzh-CNenfrdeitjaru
среда, октобар 04, 2023
Категорија: Буџет - 2015. године
Редослед по: Подразумевано | Име | Датум | Прегледа | [Растуће]
Датотеке:
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. – 30.09.2015.ГОДИНЕ - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за подношење извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Костолац за период јануар-септембар 2015.године садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13 исправка, 108/13, 83/14-др.закон,142/14и 68/15-др.закон), којим је дефинисано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да у току године најмање два пута годишње информише Скупштину односно извршни орган локалне власти.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. – 30.09.2015.ГОДИНЕ

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13 ,142/14и 68/15- др.закон) , члана 17. Одлуке о буџету градске општине Костолац за 2015.годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр.14/14 и 4/15) и члана 29.став 1 тачка 1. Статута градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, број 2/10), Скупштина градске општине Костолац , на седници одржаној дана 25.12.2015.године, усвојила  је: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2015.–30.09.2015.ГОДИНЕ („Сл.гласник града Пожаревца“,бр.14/14 и 4/15).

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ ЗА 2015. ГОДИНУ - РЕБАЛАНС 2

Финансијски план:

 • Градска општина Костолац
 • Орган управе Градске општине Костолац
 • Управа Градске општине Костолац
 • Председник и Веће Градске општине Костолац
 • Скупштина Градске општине Костолац
 • МЗ Село Костолац
 • МЗ Петка
 • МЗ Кленовник
 • МЗ Острово
 • Центар за културу Костолац
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 2 - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43. и члану 47. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 84/14 –др.закон и 142/14), и члану 14. став 2. Тачка 1 и члану 29. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“ бр.2/10).

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 2

На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике Србије“, број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13 - исправка,108/13,83/14- др.закон и 142/14 ),члана 1. Одлуке о измени одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац (,,Службени гласник града Пожаревца“, број9/15),и члана 29. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Костолац (,,Службени гласник града Пожаревца“, број 2/10), а по претходно датој сагласности Градског Већа града Пожаревца, на предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 2, Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана 03.11.2015.године, донела је: ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 2.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. – 30.06.2015.ГОДИНЕ

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13 и 142/14) , члана 17. Одлуке о буџету градске општине Костолац за 2015.годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр.14/14) и члана 29.став 1 тачка 1. Статута градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“, број 2/10), Скупштина градске општине Костолац , на седници одржаној дана 25.08.2015.године, усвојила је : ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. – 30.06.2015.ГОДИНЕ („Сл.гласник града Пожаревца“,бр.14/14 и 4/15).

Извештај о извршењу одлуке о буџету Градске општине Костолац за период 01.01.2015. – 30.06.2015.године - Образложење

Правни основ за подношење извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Костолац за период јануар-јун 2015.године садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13 исправка, 108/13, 83/14-др.закон и 142/14), којим је дефинисано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да у току године најмање два пута годишње информише Скупштину односно извршни орган локалне власти, у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ ЗА 2015. ГОДИНУ - РЕБАЛАНС 1

Финансијски план:

 • Градска општина Костолац
 • Орган управе Градске општине Костолац
 • Управа Градске општине Костолац
 • Председник и Веће Градске општине Костолац
 • Скупштина Градске општине Костолац
 • МЗ Село Костолац
 • МЗ Петка
 • МЗ Кленовник
 • МЗ Острово
 • Центар за културу Костолац
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 1 - Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43. и члану 47. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 84/14 –др.закон и 142/14), и члану 14. став 2. Тачка 1 и члану 29. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Костолац („Службени гласник града Пожаревца“ бр.2/10).

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 1

На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка , 108/13, 83/14- др.закон и 142/14 ), члана 1. Одлуке о измени одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац (,,Службени гласник града Пожаревца“, број 3/15 ), и члана 29. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Костолац (,,Службени гласник града Пожаревца“, број 2/10), а по претходно датој сагласности Градског Већа града Пожаревца, на предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину – Ребаланс 1, Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана 06.04.2015. године, донела је: О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 1

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Финансијски план:

 • Градска општина Костолац
 • Орган управе Градске општине Костолац
 • Управа Градске општине Костолац
 • Председник и Веће Градске општине Костолац
 • Скупштина Градске општине Костолац
 • МЗ Село Костолац
 • МЗ Петка
 • МЗ Кленовник
 • МЗ Острово
 • Центар за културу Костолац
ОДЛУКA о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је уодредбама члана 6.став 2, члана 43 .став 1. и члана  46. став 1. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 ,93/12, 62/13 ,63/13 исправкаи 108/13), и члану 29. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Костолац (,,Службени гласник града Пожаревца“, број 2/10).

ОДЛУКA о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину

На основу члана 43. став1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13 и 63/13 – испр.и 108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/07), Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду и Градској општини Костолац у 2015. години  („Службени гласник града Пожаревца“, број 13/14) и члана 29. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Костолац (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 2/10),  а по претходно датој сагласности Градског Већа града Пожаревца, на предлог Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2015. годину, Скупштина Градске општине Костолац, на седници одржаној дана25.12.2014.године, донела је: ОДЛУКУ о буџету Градске општине Костолац  за 2015. годину.

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас4684
Јуче3847
Ове недеље10898
Овог Месеца12581
Укупно3187380

Ваша IP адреса је: 44.192.254.173 среда, 04 октобар 2023 22:26
Scroll to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd