srzh-CNenfrdeitjaru
понедељак, July 22, 2024
Чланци поређани по датуму: фебруар 2023

На седници одржаној дана 21.02.2023. године, Веће Градске општине Костолац размотрило је Записник Комисије за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на теритирији Градске општине Костолац за 2023. годину. Веће је усвојило предлог листе за доделу средстава и донело Решење којим се утврђују износи за реализацију годишњих програма у области спорта. 

Решење можете погледати ОВДЕ.

Објављено у Вести
недеља, 19 фебруар 2023 18:07

ДАН ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сретење - 15. фебруар је историјски датум, велики празник, вредан сваког поштовања, јер се овај празник прославља као Дан уставности Србије.
Данашњи датум је један од најбитнијих датума у политичком, културном и историјском календару Србије .
"Драги суграђани, честитам вам Дан државности Републике Србије, 15. фебруар празник свих грађана наше земље " - наводи се у честитки председника Градске општине Костолац г. Серџа Крстаноског.
 
 
 
Објављено у Вести
Дванаестог фебруара 2023. године, у Костолцу је одржано XI Регионално саветовање пчелара Браничевског округа "Знањем без граница"
Тема саветовања у Дому културе у Костолцу била је " Утицај климатских промена на технологију пчеларења ".
Присутне учеснике саветовања поздравили су председник Градске општине Костолац г. Серџо Крстаноски и председник Скупштине Града Пожаревца г. Предраг Мијатовић и и пожелели им успешан рад на данашњем саветовању. 
 
 
 
 
 
Објављено у Вести
Црква Св.Максима Исповедника у Костолцу данас прославила своју славу Св. Максима Исповедника .
Његово Преосвештенство Епископ браничевски Игњатије служио је свету архијерејску литургију заједно са свештенством из других епархија.
Велики број верника окупио се данас да прослави овај значајан дан, и да прослави овај празник у миру, спокојству, благостању и весељу .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Објављено у Вести

       

Мали грб мањи

Република Србија

ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Веће Градске општине Костолац

Број: 06-06-07/2023-3

Датум: 2.2.2023. године

ул. Боже Димитријевића бр. 13

12208    К о с т о л а ц

тел: (+381 12) 241 830, факс: 242 936

www.kostolac.rs

 

Нa oснoву члaнa 138. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 10/16) и члaнa 5. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији Градске општине Костолац („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 35/20), Закључака Већа Градске општине Костолац, бр. 06-06-07/2023-3 од 2. фебруара 2023. године, по предлогу Комисија за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2023. годину, Веће Градске општине Костолац објављује

 

Ј А В Н О  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за подношење предлога годишњих програма ради доделе средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2023. годину

I

            Предмет овог обавештења је расподела средстава у износу од 35.000.000,00 динара, опредељених Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2023. годину са Раздела 4. Глава 1.  – Управа Градске општине Костолац, Програм 14. Развој спорта и омладине, ПА  1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта. Позиција 26, Економска класификација  481911 – Дотације невладиним организацијама (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/21 и 23/22), за финансирање редовних годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2023. годину.

II

Општи услови су да је носилац програма:

 1. регистрован у складу са законом,
 2. искључиво или претежно послује на недобитној основи, у складу са законом,
 3. има седиште и своју активност реализује на подручју Градске општине Костолац,
 4. директно одговоран за припрему и извођење програма,
 5. претходно обављао делатност најмање годину дана,
 6. да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности,
 7. са успехом реализовао одобрени програм, претходних година као носилац програма,
 8. није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
 9. нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивање буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
 10. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту,
 11. да је поднет од стране овлашћеног предлагача програма.

III

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:

 1. да садржином и квалитетом  програм доприноси остваривању општег интереса у области спорта кроз повећање обухвата деце, унапређења здравља корисника, повећање броја група, унапређења стручног рада;
 2. да је у складу са Програмом развоја спорта Града Пожаревца, 
 3. да се реализује на подручју Градске општине Костолац,
 4. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Градској општини Костолац тако да се повећава број спортиста, унапређује стручни рад, повећава обухват грађана бављењем спортом и сл.;
 5. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 6. да ће се реализовати у текућој години.

IV

Предлог програма мора садржати детаљне податке о:

 • носиоцу програма;
 • области потреба и интересе грађана у којој се остварује годишњи или посебни програм;
 • учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 • циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 • врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 • финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном;
 • динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 • начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
 • претходном и будућем финансирању носиоца програма.

У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. Закона, за лица која учествују у реализацији програма.

V

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални (административни) критеријуми:

 • да су у предлогу програма наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;
 • да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.
 • да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
 • да је поднет у прописаном року.

Предлог програма подноси се у року од 8 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Градске општине Костолац (www.kostolac.org.rs).

Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара,  и то: образац  Предлог годишњих програма организација у области спорта су објављени званичној интернет презентацији Градске општине Костолац (www.kostolac.rs), у секцији КОНКУРСИ, а могу се преузети и у писарници Управе Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, Костолац.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ СЕ ОДНОСИ ИСКЉУЧИВО НА СУБЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ И ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

VI

Потребна документација која се подноси уз пријаву:

 1. План и програм рада за 2023. годину;
 2. Фотокопија решења из АПР-а и других доказа којима се потврђује испуњеност услова из члана 2. овог позива;
 3. Биографија одговорног лица за реализацију програма;
 4. Број рачуна клуба или спортске организације који је отворен у Трезору.

Образац са предлогом редовног годишњег програма подноси се Већу Градске општине Костолац, преко Комисијe за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2023. годину, са назнаком “Пријава на Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта – не отварати“, препорученом поштом на адресу: Веће Градске општине Костолац, Комисија за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2023. годину, ул. Боже Димитријевића  бр. 13., 12208 Костолац или предајом на писарницу Управе Градске опптине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, Костолац.

VII

Корисник средстава се обавезује да у тренутку закључења уговора даваоцу средстава преда једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења, у висини од 100% од вредности уговора што износи__________ динара.

Рок важења меничног овлашћења је 60 дана дуже од дана истека рока за испуњење уговорних обавеза.

Давалац средстава  ће активирати меницу у случају ненамeнског трошења средстава од стране корисника средстава, односно у случају да корисник средстава не изврши уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Особа за контакт је Рајко Пејовић, члан Већа Градске општине Костолац задужена за ресор спорта, телефон бр. 012/241-830.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СПОРТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Серџо Крстаноски, проф. физичке културе, с.р.

 

ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

Објављено у Вести
 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас1675
Јуче1611
Ове недеље1675
Овог Месеца34536
Укупно3830154

Ваша IP адреса је: 100.26.176.111 понедељак, 22 July 2024 21:50
Scroll to top
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd