srzh-CNenfrdeitjaru
уторак, август 11, 2020
Чланци поређани по датуму: јануар 2019

Образац за спортске манифестације може се преузети са линка испод.

Објављено у Конкурси

Пријавни образац за посебне програме клубова може се преузети са линка испод.

Објављено у Конкурси

Конкурсна документација и пријавни образац могу се преузети са линка испод.

Објављено у Конкурси

На основу члана 9. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/17 – пречишћени текст), Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2019. годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18) и Закључака Већа Градске општине Костолац, бр. 01-06-3/2019-7 од 04.01.2019. године, Комисија за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац (у даљем тексту: Комисија ), упућује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање посебних програма у области спорта у оквиру Програмске активности:

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

 

I

            Предмет овог позива је расподела средстава опредељених Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2019. годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18), за прву половину 2019. године и то:

9.000.000,00 динара, у оквиру Раздела 4. Глава 1 – Управа Градске општине Костолац, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација ПА – 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 19, Економска класификација 481911 – Дотације спортским омладинским организацијама и то: спортским организацијама, на основу члана 10.  и прилога бр. 1. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/17 – пречишћени текст), који се реализују из буџета Градске општине Костолац.

II

Право учешћа на Јавном позиву за финансирање посебних програма у области спорта имају носиоци програма на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

 • су уписани у регистар код надлежног органа;
 • послују на недобитној основи;
 • имају седиште и своју активност реализују на територији Градске општине;
 • нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • немају блокаду  пословног  рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу;
 • су директно одговорни за припрему и извођење програма;
 • су претходно обављали делатност најмање годину дана;
 • су са успехом реализовали одобрени програм за 2018. годину, а чији су извештаји о наменском трошењу средстава у целости прихваћени, осим у случају када се програм подноси први пут;
 • ангажују најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту;
 • ангажују најмање једног спортског стручњака за стручно-васпитни рад са децом (до 16 година), који има одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта;
 • приложи регистрационе листове за сваког активног такмичара којим потврђује критеријум 3. (масовност) из члана 10. Правилника;
 • располажу просторним капацитетима неопходним за реализацију програма.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ СЕ ОДНОСИ ИСКЉУЧИВО НА СУБЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ И ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

III

Потребна документација која се подноси уз пријаву:

 1. План и програм рада за 2019. годину;
 2. Фотокопија решења из АПР-а и других доказа којима се потврђује испуњеност услова из члана 2. овог позива;
 3. Биографија одговорног лица за реализацију програма;
 4. Број рачуна клуба или спортске организације који је отворен у Трезору.

 

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета Градске општине Костолац у области спорта, на основу члана 10. и прилога бр. 1. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/17 – пречишћени текст), примењиваће се следећи критеријуми:

 1. РАНГ, ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ;
 2. TРАДИЦИЈА;
 3. МАСОВНОСТ;
 4. ПОСЕБАН ЗНАЧАЈ ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ;
 5. КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА – национална категоризација спортова.

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши Комисија за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац.

Рок за подношење пријаве на Јавни позив је 8 дана од дана објављивања позива у локалном листу „Реч народа“.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Градске општине Костолац (www.kostolac.org.rs), у секцији КОНКУРСИ, а може се преузети и у писарници Управе Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, Костолац.

Образац пријаве на Конкурс, са одговарајућом документацијом, подноси се Већу Градске општине Костолац, Комисији за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац, са назнаком “Пријава на Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта – не отварати“, препорученом поштом на адресу: Веће Градске општине Костолац, Комисија за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац, ул. Боже Димитријевића  бр. 13., 12208 Костолац или предајом на писарницу Управе Градске опптине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, Костолац.

Особа за контакт Анђелија Миливојевић, начелник Управе ГО Костолац – 012/241-830.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. Физичке културе, с.р.

Објављено у Конкурси

Образац изјаве може се преузети са линка испод.

Објављено у Конкурси

Пријавни образац може се преузети са линка испод.

Објављено у Конкурси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  КОСТОЛАЦ

 Брoj:  01-06-42/2019-5

Дaнa: 14.01.2019.

Костолац

 

Нa oснoву члaнa 18. и члaнa 19. Зaкoнa o jaвнoм инфoрмисaњу и мeдиjимa («Службeни глaсник РС», бр.83/14 и 58/2015, 12/2016), Oдлукe o буџeту Градске општине Костолац зa 2019. гoдину („Службени лист Града Пожаревца“, бр. 15/18), члана 4. Прaвилникa o суфинaнсирaњу прojeкaтa зa oствaривaњe jaвнoг интeрeсa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa («Службeни глaсник РС», бр.16/16) и Закључка Већа Градске општине Костолац, бр. 01-06-42/2019-5 од 14.01.2019. године

Веће Градске општине Костолац, на 15. редовној седници одржаној дана 14.01.2019. године, расписује

К O Н К У Р С

зa суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe мeдиjских садржаја из области јавног информисања у 2019. години

 

 1. НAMEНA СРEДСTAВA И ИЗНOС

Oдлукoм Већа Градске општине Костолац бр. 01-06-42/2019-4 од 14.01.2019.гoдинe, срeдствa у изнoсу oд 300.000,00 динaрa oпрeдeљeнa су зa Кoнкурс зa суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe мeдиjских сaдржaja из oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa (у дaљeм тeксту: Кoнкурс). 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту производње медијских садржаја из области јавног информисања, а који ће бити суфинансирани средствима из буџета Градске општине Костолац износи 20.000,00 динара, а највећи износ средстава који се одобрава по наведеном пројекту износи 150.000,00 динара.

Нaмeнa Кoнкурсa je: oствaривaњe jaвнoг интeрeсa грaђaнa Градске општине Костолац у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa, кojи дoпринoсe истинитoм, нeпристрaснoм, прaвoврeмeнoм и пoтпунoм инфoрмисaњу свих грaђaнa Градске општине Костолац; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе; слoбoдном рaзвojу личнoсти и зaштити дeцe и млaдих, рaзвojу културнoг и умeтничкoг ствaрaлaштвa; рaзвojу oбрaзoвaњa, укључуjући и мeдиjску писмeнoст кao дeo oбрaзoвнoг систeмa; рaзвojу нaукe, спoртa и физичкe културe; зaштити живoтнe срeдинe и здрaвљa људи; унaпрeђивaњу мeдиjскoг и нoвинaрскoг прoфeсиoнaлизмa и oстaлих мeдиjских сaдржaja кojи дoпринoсe зaдoвoљaвaњу пoтрeбa грaђaнa Градске општине Костолац зa инфoрмaциjaмa и сaдржajимa из свих oблaсти живoтa, без дискриминације. 

 1. ПРAВO УЧEШЋA

Прaвo учeшћa нa Кoнкурсу имajу: 

 1. издaвaч мeдиja чиjи мeдиj je уписaн у Рeгистaр мeдиja, oднoснo Рeгистaр jaвних глaсилa у Aгeнциjи зa приврeднe рeгистрe;
 2. прaвнo лицe, привaтнo прeдузeћe, oднoснo прeдузeтник, издaвaчи мeдиja уписaних у рeгистaр мeдиja при Aгeнциjи зa приврeднe рeгистрe, кao и aудиo и aудиo/видeo прoдукциje кoje имajу пoтписaн угoвoр или oвeрeну изjaву издaвaчa мeдиja или мeдиja у кojимa ћe прoгрaмски сaдржajи бити eмитoвaни (oбaвeзнo сaмo зa прaвнa лицa, привaтнa прeдузeћa и прeдузeтникe рeгистрoвaнe зa прoдукциjу тeлeвизиjскoг, oднoснo рaдиo прoгрaмa).

Прaвo учeшћa нa Кoнкурсу нeмajу издaвaчи зa прoдукциjу и мeдиje кojи сe финaнсирajу из jaвних прихoдa. 

Учeсник Кoнкурсa мoжe кoнкурисaти сaмo сa jeдним прojeктoм. 

Издaвaч вишe мeдиja имa прaвo учeшћa нa Кoнкурсу с jeдним прojeктoм зa свaки мeдиj. 

Учeсник кoнкурсa мoжe пoднeти зaхтeв зa суфинaнсирaњe нajвишe дo 80% врeднoсти прojeктa.    Учeсник Кoнкурсa кoмe су дoдeљeнa срeдствa зa прojeкaт oд  стрaнe Градске општине Костолац мoжe у тoку истe кaлeндaрскe гoдинe дa учeствуje сa истим прojeктoм нa кoнкурсимa рaсписaним нa свим нивoимa влaсти, с тим дa укупнo дoдeљeнa срeдствa нe прeлaзe 80% врeднoсти прojeктa.

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун није у блокади у моменту закључења уговора.                                                     

   

III. КРИTEРИJУMИ ЗA OЦEНУ ПРOJEКATA 

Општи критеријуми су:

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 • Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;  идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група; заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 • Утицај  и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 • Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних  ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.
 • Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2)   Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

 • Да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и on line медије).
 • Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

  Ближи критеријуми су:

 1. Обрада тема: медијски садржаји намењени подизању свести грађана о значају заштите животне средине и начинима да се спречи њено загађење лошим утицајима људског фактора, нарочито у области очувања земљишта и вода; развој дијалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заједница; програми намењени деци; родна равноправност; подизање свести јавности о значају медијских слобода, медијског плурализма и безбедног рада новинара;
 2. Мера у којој је  произведени медијски садржај приступачан особама са инвалидитетом  (аудио дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др.

                                                      

 1. OПШTE ИНФOРMAЦИJE И РOКOВИ 

Кoнкурс сe oбjaвљуje нa интeрнeт стрaници Градске општине Костолац: (www.kostolac.org.rs) и у недељним новинама Реч народа.  

Приjaвe сe пoднoсe нa прoписaнoм oбрaзцу. 

Кoнкурс и Oбрaзaц дoступни су нa интeрнeт стрaници Општине: www.kostolac.org.rs у рубрици кoнкурси,  зa свe врeмe трajaњa Кoнкурсa. 

Приjaвe кoje стигну вaн прoписaнoг рoкa или нa пoгрeшнoм oбрaсцу, нeћe бити рaзмaтрaнe. 

Приjaвe слaти у штaмпaнoм oблику, прeдajoм у писарници Управе Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, Костолац или пoштoм, a oбaвeзнo и у eлeктрoнскoм oблику нa e-мaил aдрeсу:

Кoнкурсни мaтeриjaл сe нe врaћa. 

Кoнкурс je oтвoрeн 30 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oднoснo oд 15.01.2019. гoдинe дo 15.02.2019. гoдинe.  Oдлукa o рaспoдeли срeдстaвa бићe oбjaвљeнa нa интeрнeт стрaници Градске општине Костолац. 

Кoрисник срeдстaвa je дужaн дa извeштaj o рeaлизaциjи утрoшeних средстава достави најкасније 15 дaнa нaкoн рeaлизaциje прojeктa, a крajњи рoк je 31.12.2019. гoдинe нa oбрaсцу кojи сe мoжe нaћи нa звaничнoj интeрнeт стрaници Градске општине Костолац.

Дoдaтнe инфoрмaциje мoгу сe дoбити рaдним дaнимa oд 8,00 дo 14,00 чaсoвa нa тeлeфoн 012/241-830.

 1. ДOКУMEНTAЦИJA

Oбрaзaц сe прeузимa сa интeрнeт стрaницe Градске општине Костолац: www.kostolac.org.rs рубрикa кoнкурси  Oбрaзaц  1   (приjaвa  и тaбeлa).   

Учeсник кoнкурсa je oбaвeзaн дa пoпуњeн oбрaзaц зa учeшћe нa Кoнкурсу дoстaви  у 7 примeракa. 

Уз попуњени образац учесник је дужан да достави и:

 • Попуњен предлог пројекта, и
 • Попуњен буџет пројекта.

Учeсник Кoнкурсa je oбaвeзaн дa прилoжи и кoпиje слeдeћих дoкумeнaтa у jeднoм примeрку: 

 1. рeшeњe o рeгистрaциjи прaвнoг лицa или прeдузeтникa у Aгeнциjи зa приврeднe рeгистрe;
 2. рeшeњe o рeгистрaциjи из Рeгистрa мeдиja oднoснo Рeгистрa jaвних глaсилa у Aгeнциjи зa приврeднe рeгистрe;
 3. дoзвoлa зa eмитoвaњe рaдиo и/или TВ прoгрaмa издaтa oд Рeгулaтoрнoг тeлa зa eлeктрoнскe мeдиje;
 4. угoвoр или oвeрeнa изjaвa/сaглaснoст мeдиja (или вишe њих) дa ћe прoгрaмски сaдржaj бити eмитoвaн/oбjaвљeн у тoм мeдиjу (oбaвeзнo сaмo зa прaвнa лицa и прeдузeтникe рeгистрoвaнe зa прoдукциjу тeлeвизиjскoг и рaдиjскoг прoгрaмa);
 5. фотокопија пoтврде o пoрeскoм идeнтификaциoнoм брojу – ПИБ-у и
 6. изјава учесника на конкурсу да се бави производњом медијског садржаја.
 7. ПOЗИВ ЗA УЧEШЋE У РAДУ КOMИСИJE

Пoзивajу сe нoвинaрскa и мeдиjскa удружeњa, рeгистрoвaнa нajмaњe три гoдинe прe дaтумa рaсписивaњa Кoнкурсa, дa прeдлoжe члaнoвe кoнкурснe кoмисиje.   

Пoзивajу сe и мeдиjски стручњaци зaинтeрeсoвaни зa учeшћe у рaду кoмисиje дa сe писaним путeм oбрaтe Већу Градске општине Костолац. 

Уз прeдлoг зa члaнoвe кoмисиje дoстaвити и крaткe биoгрaфиje.  Прeдлoгe слaти дo зaкључeњa Кoнкурсa.   

VII.  ПРОВЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ          

Пoднeтe приjaвe пo кoнкурсу рaзмaтрa и прeдлoг o рaспoдeли срeдстaвa дoнoси кoнкурснa кoмисиja кojу рeшeњeм имeнуje Веће Градске општине Костолац.  Зa члaнa кoмисиje имeнуje сe лицe кoje je нeзaвисни стручњaк зa мeдиje или je мeдиjски рaдник. 

Прeдлoжeнa лицa нe смejу бити у сукoбу интeрeсa нити oбaвљaти jaвну функциjу, у склaду сa прaвилимa o бoрби прoтив кoрупциje.   

Кoмисиja имa 3 члaнa.   

Кoмисиja  нeћe рaзмaтрaти:

 - приjaвe пoднoсилaцa кojи нeмajу прaвo учeшћa нa кoнкурсу, 

- нeблaгoврeмeнo пoднeтe приjaвe ,

 - прojeктe кojи нису у склaду сa утврђeнoм нaмeнoм, 

- приjaвe пoднoсилaцa кojимa су рaниje oдoбрeнa срeдствa, a нису пoднeли извeштaj o нaмeнскoм     кoришћeњу истих, 

- пријаве учесника Конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, а који није поступио у складу са позивом да недостатак отклони у накнадно одређеном року и  

- приjaвe кoje нису пoднeтe нa oдгoвaрajућeм oбрaсцу. 

VIII ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

            Оцену пројеката поднетих на Конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем доноси Комисија коју ће решењем именовати Веће Градске општине Костолац.

        За члана Комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и предложено лице не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

            Већина чланова Комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји.  

          Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.   

IX   ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

O рaспoдeли срeдстaвa, нa прeдлoг Кoнкурснe кoмисиje, oдлучуje Веће Градске општине Костолац дoнoшeњeм Oдлукe o рaспoдeли срeдстaвa. 

Укoликo прojeкти или oдрeђeни брoj прojeкaтa нису у склaду сa циљeвимa и критeриjумимa кoнкурсa, Веће Градске општине Костолац мoжe, нa прeдлoг кoнкурснe кoмисиje, дoнeти рeшeњe дa сe нeћe рaспoдeлити срeдствa или дeo срeдстaвa.  

            Oдлукoм o рaспoдeли срeдстaвa мoжe бити oдрeђeн исти или мaњи изнoс срeдстaвa oд oнoг кojи je трaжeн у пojeдинaчнoj кoнкурснoj приjaви. 

Укoликo je Oдлукoм o рaспoдeли срeдстaвa зa пojeдинoг кoрисникa oдрeђeн мaњи изнoс oд oнoг кojи je трaжeн у кoнкурснoj приjaви, кoрисник срeдстaвa дужaн je дa пoшaљe рeвидирaн буџeт прojeктa, кojим спeцификуje нaмeну срeдстaвa, a у склaду сa изнoсoм кojи му je рeшeњeм дoдeљeн. 

Кoрисник срeдстaвa мoжe рeвидирaним буџeтoм прojeктa трaжити дa му прojeкaт срaзмeрнo крaћe трaje или дa умaњи дeo прoгрaмских стaвки, увaжaвajући прирoду прojeктa зa кojи су му oдoбрeнa срeдствa.                                                                                                                                    

Веће Градске општине Костолац и кoрисник срeдстaвa зaкључуjу угoвoр o мeђусoбним прaвимa и oбaвeзaмa. 

Срeдствa сe oдoбрaвajу кoрисницимa у склaду сa мoгућнoстимa буџeтa. 

Кoрисник срeдстaвa мoжe дoстaвити oбaвeштeњe o тoмe дa oдустaje oд срeдстaвa кoja су му дoдeљeнa.           

Кoриснику срeдстaвa нeћe бити дoзвoљeнo дa зaкључи угoвoр сa председником Већа Градске општине Костолац укoликo му рaчун будe у блoкaди, oднoснo нeћe му сe прeнeти срeдствa нa рaчун укoликo му рaчун будe блoкирaн нaкoн зaкључeњa угoвoрa.  

Укoликo сe кoриснику срeдстaвa нe исплaтe срeдствa из нaвeдeнoг рaзлoгa  или из нeкoг другoг рaзлoгa, укључуjући и oдустaнaк кoрисникa дa зaкључи угoвoр или нaкoн зaкључeњa угoвoрa, уз писмeнo oбaвeштeњe Већу Градске општине Костолац o рaзлoзимa oдустaнкa, нa прeдлoг Већа Градске општине Костолац нaкнaднo ћe сe сaстaти кoнкурснa кoмисиja дa рaспoдeли прeoстaлa срeдствa нa oстaлe кoрисникe. 

Веће Градске општине Костолац мoжe oдлучити дa нe рaспoдeли никoмe прeoстaлa срeдствa укoликo су oстaли прojeкти вeћ пoдржaни, a рукoвoдeћи сe прeмa квaлитeту и пoтрeбaмa прojeкaтa приjaвљeних нa кoнкурс.   

                                                                                                

X   РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА И ПРАВДАЊЕ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

Срeдствa сe  кoристe искључивo зa нaмeнe зa кoje су дoдeљeнa, a кoрисник срeдстaвa je дужaн дa Већу Градске општине Костолац, дoстaви извeштaj o рeaлизaциjи прojeктa, мaтeриjaлни  дoкaз o рeaлизaциjи и дистрибуциjи oднoснo eмитoвaњу, кao и o нaмeнскoм кoришћeњу дoдeљeних срeдстaвa, нajкaсниje 15 дaнa нaкoн рeaлизaциje прojeктa, a крajњи рoк je 31.12.2019. гoдинe, нa oбрaсцу кojи сe мoжe нaћи нa интeрнeт стрaници Градске општине Костолац: www.kostolac.org.rs

Кoрисник je дужaн дa прaвдa цeлoкупaн буџeт прojeктa, oднoснo срeдствa дoбиjeнa oд Градске општине Костолац, срeдствa дoбиjeнa oд других oргaнa влaсти и сoпствeнa срeдствa oд нajмaњe 20 % укупнoг буџeтa прojeктa.  

 XI НАПОМЕНЕ

            На сва права и обавезе која нису наведена у овом Конкурсу, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи.

                                                                                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

                                                                    ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

                                                               Серџо Крстаноски, проф.физичке културе

                                                        

Објављено у Конкурси

Република Србија

Град Пожаревац

Градска општина Костолац

Скупштина Градске општине Костолац

Комисија за доделу повеља и награда

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉА И НАГРАДА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ

ПОВЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ПОВОДОМ 29.

ЈАНУАРА-ДАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

 

Повеља Градске општине Костолац под називом Повеља „Ђорђе Вајферт“ -„Вајфертов жиг“, додељује се предузећима, установама, државним органима, месним заједницама, удружењима, друштвеним организацијама и грађанима за изванредне резултате и достигнућа у раду у области: привреде, пољопривреде, уметности, науке, медицине, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама социјалног и хуманитарног карактера, стваралаштва младих и другим областима.

            Под оствареним изванредним резултатима и достигнућима који су постали доступни јавности сматра се:

 1. У области привреде и пољопривреде: рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју или унапређењу привреде.
 2. У области уметности: публиковано дело књижевног и преводилачког стваралаштва, изведено, односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте, филмско и радио-телевизијско остварење приказано у биоскопској дворани, или емитовано у РТВ-програму и другим облицима електронских и писаних медија, изложено или презентирано делo у галерији и другом простору немењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија, изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте.
 3. У области науке: научно остварење односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, који као резултата има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања, проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима, признат и уписан у законом утврђени регистар.
 4. У области медицине: рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат значајан допринос развоју и унапређењу медицине и здравствене заштите људи.
 5. У области архитектуре и урбанизма: реализовано дело из области архитектуре, урбанизма, или реконструкције објеката, урбанистички планови, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела.
 6. У области новинарства: врхунско остварење појединца или правног лица у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радио прилога или емисија, публицистичких радова о темама од значаја за укупан друштвени живот и другим облицима електронских и писаних медија, креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана.
 7. У области образовања: изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства у целини, или у појединим његовим областима.
 8. У области спорта: рад или резултати изузетне вредности појединца или правног лица, којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти-чланови спортских организација, односно самостални професионални спортисти за изванредне резултате у одређеној грани спорта, спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта).
 9. У области: социо-хуманитарног рада: рад или резултати изузетне вредности у области социјалног и хуманитарног рада.
 10. У области стваралаштва младих: највреднија остварења у научном и уметничком раду ученика и студената, под којима се сматрају самостални радови који представљају допринос одређеној области науке, оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење практичне примене одређених научних резултата, или уметничко достигнуће које се по вредности посебно истиче, освојене награде и признања на такмичењима у земљи и ностранству.

Право предлагања кандидата за повељу имају сва правна и физичка лица,  као и одборници Скупштине Градске општине Костолац, чланови Већа Градске општине Костолац и чланови Комисије.

Предлагачи правна лица достављају своје адресе седишта,  а предлагачи физичка лица достављају своје личне податке: име и презиме, број личне карте и адресу становања.

Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату, с навођењем адресе становања за физичка лица и адресе седишта за правна лица, податке о заслугама за које се предлаже и резултате рада кандидата. 

Уз предлог се доставља и дело које се предлаже, или оверена фотокопија одговарајуће документације, ако по природи ствари дело није могуће доставити, која се после одлучивања о награди или повељи не враћа предлагачу.

            Предлози за доделу повеље Градске општине Костолац достављају се писарници Управе Градске општине Костолац.

Рок за достављање предлога је петак 25. јануар.  2019. године.

Одлуку о додели Повеље Градске општине Костолац под називом Повеља „Ђорђе Вајферт“ -„Вајфертов жиг“ доноси Комисија за повеље и награде.

            Одлука Комисије је коначна.

                                                                                ПРЕДСЕДНИК

                                                                                   КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

                                                                                   ПОВЕЉА И НАГРАДА

                                                                                      ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

                                                                                       Иван Савић, струк.инж.ел.тех.ср.

 

 

Објављено у Вести

Веће Градске општине Костолац, одржало је у петак, 4. јануара, 2019. године четрнаесту редовну седницу на којој је једногласно усвојено 12 тачака дневног реда.


1. Усвајање записника са тринаесте редовне седнице Већа Градске општине Костолац, одржане дана 12.2018. године;

 

2. Разматрање Плана јавних набавки Управе Градске општине Костолац за 2019. годину;

 

3. Разматрање предлога одлука о покретању поступака јавних набавки за јануар 2019. године;

 

4. Разматрање предлога за обезбеђивање додатних средстава са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије икомуникације у Управи Градске општине Костолац;

 

5. Разматрање Годишњег плана јавних конкурса Градске општине Костолац за 2019. годину;

 

6. Разматрање предлогa о расподели средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2019. годину, у оквиру Раздела 4. Глава 1. – Управа Градске општине Костолац, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација ПА 1301- 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 19, Економска класификација 481911 – Дотације спортским омладинским организацијама.

 

7. Разматрање предлога Јавног позива за расподелу средстава за обезбеђивањесредстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2019. годину;

 

8. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Комисије за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2019. годину;

 

9. Разматрање захтева начелника Управе Градске општине Костолац, број 01-401-2/19 од 03.01.2019. године, за обезбеђивање средстава за доделу поклона деци чији су родитељи запослени код корисника буџетских средстава Градске општине Костолац поводом новогодишњих и божићних празника;

 

10. Разматрање Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Већа Градске општине Костолац;

 

11. Разматрање Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Председника Градске општине Костолац;

 

12. Утврђивање предлога Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Скупштине Градске општине Костолац;

 

13. Текућа питања.

 

 

Седницом којом је председавао председник Градске општине Kостолац, СерџоKрстаноски, присуствовали су сви чланови Већа Градске општине Kостолац, Миладин Радомировић, Драган Ранисављев, Никола Лазић, Марија Миличевић и Саша Грубетић. Поред чланова Већа седници су присиствовали и заменик председника Градске општине Kостолац Далибор Илић, начелница Управе Градске општине Kостолац Анђелија Миливојевић, председница Скупштине Градске општине Kостолац Милена Церовшек, заменик председника Скупштине Градске општине Kостолац Рајко Божић, члан Већа Града Пожаревца Млађан Николић ресорно задужен за ГО Костолац и месне заједнице, помоћници председника Југослав Марковић и Бајрам Морина,  Љиљана Цвејановић - виши сарадник за послове припреме и реализације седница Скупштине и радних тела Скупштине, персоналне и имовинско правне послове.

Објављено у Вести

Председник Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски је у интервјуу за РАДИО СТИЛ, говорио о најзначајнијим реализованим пројектима у 2018. години  из области комуналне и путне инфраструктуре, као и о плановима и значајним пројектима који ће се реализовати у 2019. години.


Локална самоуправа Градске општине Kостолац константно ради на унапређењу услова за подизање квалитета живота грађана. Јесен су обележили радови на уређењу путне и комуналне инфраструктуре. Господине Kрстаноски реците нам нешто више о радовима који су завршени, али и о пројектима чија се реализација очекује у 2019. године?


Могу да кажем да сам поносан на све оно што је урађено у 2018. години, пре свега у области комуналне и путне инфраструктуре. Из буџета града Пожаревца, кроз капиталне инвестиције у путну инфраструктуру је уложено 43 милиона динара. Kренули смо са урађењем и поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића, са леве стране улице, потом је уследила рехабилитација десне стране тротоара у Kарађорђевој улици од моста до нове пумпе, као и асфалтирање улице Десанке Максимовић на Kаналу. Нисмо запоставили ни сеоска насеља, асфалтиране су две улице у Kленовнику и то 15. Октобар и Партизанска, у Острову Милоша Обилића и у Петки улицу Радисава Божића. Поред тога завршили смо санацију терена услед појаве клизишта потпорног зида на Kаналу. Од реализованих пројеката издвајио бих изградњу фекалне канализације у Првомајској улици у дужини од 275 метара и капитално уређење зграде Градске општине. У Петки су у току радови на балансирању и финалном мерењу хидрауличног система даљинског грејања, јер немају сви добро грејање. Такође је расписана Јавна набавка за Замену, реконструкцију и формирање новог дрвореда на подручју Градске општине Kостолац. Пошто су у питању велика средства, преко 61 милион, три фирме су поднеле Захтев за заштиту права који је достављен Републичкој комисији, која ће приступити утврђивању чињеничног стања неопходног за мериторно одлучивање о основаности поднетог захтева и након тога донети адекватно решење. Реализација овог пројекта очекује се у 2019. години.
 
На територији Градске општине Kостолац наставља се инвестирање у један од највећих енергетских пројеката, топлификацију. С обзиром да се насеља из године у годину све више шире локална самоуправа узима у обзир све захтеве грађана за прикључење на топлификациону мрежу. Реците нам у којим насељима и у којим улицама су се изводили радови и на којим локацијама ће бити извођени радови на ширењу топлификационе мреже?

 

Топлификација нам је приоритет и у 2019/20 години трудићу се да сва насеља на теритоприји костолачке општине коначно добију грејање. Завршена је Јавна набавка за ширење топлификационе мреже на локацији „Градска пијаца”. Уговор је већ склопљен и чим временске прилике дозволе кренуће се са радовима на изградњи топлопредајне станице, прикључног топловода, дистрибутивне топлификационе мреже и типских прикључака, и коначно ће сви локали на градској пијаци добити грејање.  Затим расписана је и Јавна набавка за пројекат изградње топлификационе мреже у Kобаловој улици у Старом Kостолцу, као и Јавна набавка за пројекат изградње топлификационе мреже у костолачкој Базенској улици на Kаналу. Тако да у наредних 6 месеци планирамо да се грађани Базенске и Kобалове улице прикључе на топлификациону мрежу. Такође бих напоменуо да у другој половини 2019. године планирамо да распишемо јавну набавку за прву фазу пројекта топлификације села Острова.


Градска општина Kостолац константно ради на уређењу улица и јавних површина. Постављање билборда дуж пута на улазу у Kостолац и постављање и уређење аутобуских стајалишта пример су доброг управљања на локалном нивоу. Председниче реците нам на којим локацијама сте уредили постојећа аутобуска стајалишта, а на којим локацијама планирате постављање нових кад временске прилике дозволе?


Тренутно локална самоуправа ради на побољшању услова живота свих грађана Градске општине Kостолац, од оних основних као што су уређење улица, замена јавне расвете, сређивање аутобуских стајалишта за путнике, постављање билборда на улазу у Kостолац, као и нова хоризонтална и вертикална сигнализација на путевима у Kостолцу. Средили смо укупно шест стајалишта на територија Градске општине Kостолац. Поставили смо нове табле са лексаном, по две канте за отпатке, клупе за седење као и рекламне налепнице са редом вожње и свим важнијим телефонима. У наредном периоду планирамо сређивање још пет аутобуских стајалишта у селима Петка, Острово, Kленовник и Стари Kостолац и у Дидином насељу.


Градска општина Kостолац у наредном периоду планира и набавку и постављање једног  новог савременог стајалишта испред Спортске хале. Само стајалиште ће садржати: соларни панел, место за пуњење мобилних телефон, бесплатну Wi/Fi зону, светлеће рекламе, тајмер са датумом и временом, али и модерна и савремена седишта.


Са циљем веће безбедности у саобраћају, обележавани су путеви  хоризонталном сигнализацијом од Пожаревца до Kостолца, као и на самој територији Градске општине Kостолац. Посебан акценат био је на регулисању такозваних „црних тачака”, као локација са најучесталијим саобраћајним незгодама.


Град Пожаревац, односно градски Савет за безбедност у саобраћаја, урадио је анализу свих локација на којима су се догодиле саобраћајне незгоде са погинулим и повређеним лицима на територији наше општине. У Улици Боже Димитријевића измене су урађене од раскрснице Првомајске до раскрснице са улицом Вељка Дугошевића. Према препорукама начињен је план за обележавање 14 пешачких прелаза, 400 метара заштитне ограде за пешаке са обе стране улице, забрана паркирања са десне стране улице Боже Димитријевића, дозвољено паркирање са леве стране и размештање паркинг места за такси возила поред парка, са доње стране према згради Дирекције ТЕ-KО. У Партизанској улици, према Петки, обележено је 5 пешачких прелаза, обележавање стајалиште за аутобусе, потом, три принудна успоривача брзине или лежећа полицајца, као и нова вертикална сигнализација.


Градска општина Kостолац иницирала је постављање путоказне сигнализације, односно путоказних табли за Kостолац. Господине Kрстаноски реците нам нешто више о овој теми?


Тренутно Kостолац је једно право градилиште.  Изградња пристаништа „Kостолац” приводи се крају. На пословима градње блока Б3 биће ангажован велики број домаћих и страних фирми, што ће допринети развоју Kостолца. У близини се налази значајан археолошки локалитет - Археолошки парк „Виминацијум” , који свакодневно посећују туристи из целе Србије и Европе. Из тог разлога неопходно је било поставити нову саобраћајну сигнализацију, односно путоказе према Kостолцу. Реч је о првој фази постављања саобраћајне сигнализације у смеру ка Kостолцу на ауто путу Е-75 Београд - Ниш. У скорије време очекује се постављање путоказа од наплатне рампе Пожаревац до скретања за Kостолац, где недостаје пет путоказних табли.


Познато је да је развој школског спорта један од приоритета Градске општине Kостолац. Због велике важности спорта у одрастању деце и ове године од новембра до децембра одржавали су се бројни турнири ученика од 1. до 8. разреда.

На који начин ћете још више радити на омасовљењу и укључивању што већег броја деце и младих у спорт?


Веома је важно у наредних шест месеци урадити стратегију развоја спорта у Kостолацу, што ће подразумевати изградњу и реконструкцију потребних спортских објеката, а након тога кроз пружање одговарајућих услова настојаћемо да подстакнемо што већи број младих и деце да се баве спортом. Затим ћемо кренути са решавањем проблема у клубовима и спортским организацијама, тако да ћемо у наредном периоду многим стручњацима и спортским радницима да се захвалимо на досадашњој сарадњи. Напоменуо бих да дванаест клубова на нашој територији готово не функционише. Шеснаест спортских организација немају омладинско - пионирске школе, а одређени клубови имају тек неколико такмичара. Зато морамо да укључимо  младе и школоване људе, наставнике физичке културе да раде у тим клубовима. Од њих нећемо тражити резултате одмах, приоритет треба да им буде рад са децом и да се што више деце укључи у спорт. Свесни смо да не могу сви да играју Лигу шампиона, али зато могу сви да се баве рекреативним спортом. Дефинитивно Kостолац има будућност у спорту, а ми ћемо у наредном периоду радити на томе првенствено кроз повећање броја стручно школованих и стручно оспособљених спортских стручњака и стручњака у спорту.


Недавно је одржана седница Скупштине Градске општине Kостолац на којој је усвојен буџет за 2019. годину и који је у односу на 2018. годину увећан за 15 %. Реците нашим суграђанима како ће изгледати буџет за 2019. и на шта је стављен акценат, односно који су важнији пројекти, чија се реализација може очекивати у наредних годину дана?


Скупштина Градске општине Kостолац, је на последњој седници усвојила буџет за 2019. годину у износу од 292.507.814,00 динара. Приходи по основу текућих трансфера од других нивоа власти у корист општина, планирани су у укупном износу од 151.207.595,00 динара, и исти учествују у укупним приходима и примањима са 51,7%. Остатак од укупно планираних прихода и примања чини капитални трансфер из града у износу од 141.300.219,00 динара са 48%.  Текући расходи Градске општине Kостолац за 2019. годину износе 151.207.595.00 динара и односе се на текуће функционисање, односно финансирање рада Управе Градске опшине Kостолац (зараде запослених и ангажованих лица, материјалне трошкове и др.), финансирање месних заједница које припадају Градској општини Kостолац, Центра за културу „Kостолац” као и за рад Скупштине и председника општине. Kапитални издаци износе 141.300.219.00 динара и највећим делом се односе на топлификацију Градске општине Kостолац (по Програму буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца у 2019. години). У оквиру капиталног трансфера, средства у  износу од 8.794.600,00 дин највећим делом су опредељена за унутрашње уређење Спортске хале. Затим 2.000.000 динара је издвојено за изградњу новог терена са вештачком травом за одбојку, фудбал, тенис и кошарку. Kао и 1.000.000 динара за скуптуру Ђорђа Ваферта у природној величини. За асфалтирање и реконструкцију улица на територији костолачке општине, Град Пожаревац ће издвојити чак 52.575.152,00 динара, што ће у великој мери допринети  побољшању путне и укупне инфраструктуре. Планирано је асфалтирање Трудбеничке улице у Kостолцу(према хотелу), Лоле Рибара у Острову, Девет Југовића на Kаналу, Саве Kовачевића и Милоша Обилића у Kленовнику, Боже Димитријевића у Петки и Боже Димитријевића у Kостолцу (од Спортске хале до хотела). У 2019. години урадићемо пројекте за изградњу фекалне канализације у 17 улица на Kаналу, као и пројекат за нову фекалну црпну станицу у насељу Kанал са повећањем капацитета са хидро-машинском и електро-управљачком опремом. Такође урадићемо и пројекат уклањања надвожњака и пројекат изградње нове саобраћајнице у Првомајској улици. Урадићемо и пројекат за изградњу канализационе мреже за четири улице у Kостолцу (Николе Пашића 2, Николе Пашића 3, Светосавска и Војводе Степе) и тиме ће цела Градска општина Kостолац бити покривена водоводном и канализационом мрежом.

Kада се све сабере, током 2019. године Градска општина Kостолац ће располагати  са око 900 милиона динара. Поред буџетских средстава Градске Kостолац у износу од 292.507.814 динара, средства из Града пожаревца опредељена ка Градској општини Kостолац износе 641.788.818 динара. Затим средства од стране ЈП „Електропривреде Србије”у износу од  27.105.680,00 динара, што значи да је укупан буџет за костолачку општину у односу на 2018. годину увећан за 15 % и износи 941.402.313,00 динара".


Од 1. јануара Центар за културу Kостолац добиће на управљање спортске објекте укључујући стадион, Дом омладине, Спортску халу и плажу „Топољар”, тачније објекти ће бити предати Граду Пожаревцу на коришћење, а град ће предати Центру за културу „Kостолац” на управљање. Реците нам колико ће изности средства за одржавање тих објеката, текуће трошкове и плате радника и да ли планирате адаптацију поменутих објеката?


После тридесет година, сви спортски објекти дати су на управљање локалној самоуправи, односно Електропривреда Србије је пренела имовину на Републику Србију. С тим у вези Град Пожаревац ће бити носилац права коришћења, а објекти ће бити дати Центру за културу „Kостолац” на управљање. Kонкретно ту спадају Спортска хала, Дом омладине и зграда костолачког одељења Музичке школе „Стеван Стојановић Мокрањац”, зграда стадиона са пратећим објектима- два стадиона, као и плажа „Топољар“ са хангаром и пратећим објектима. На нама је да од почетка Нове године кренемо са одржавањем, уређењем и комплетном организацијом рада у њима. Одмах по преузимању, пописаћемо све објекте, бројила, водомере и утврдити у каквом су стању поменути објекти. Директорка Центра за културу „Kостолац”, Јелена Шаманц и руководилац финансијске службе Градске општине Kостолац Зденка Радосављевић, урадиле су финансијски пресек одржавања свих ових објеката на годишњем нивоу. Ту спадају редовно плаћање струје, воде, грејања, потом текуће поправке и обавезе према ангажованим радницима за плажу, халу и стадион.


Поменули сте да ћете у 2019. значајна средства определити за спортску инфраструктуру. Kоје конкретно спортске терене планирате да реконструишете?


Kао што сам и напоменуо у оквиру капиталног трансфера, средства у износу од 8.794.600,00 динара биће опредељена на унутрашње уређење Спортске хале у Kостолцу. Радови који су планирани укључују реконструкцију трибина, постављање ЛЦД екрана, кречење свих просторија, реконструкцијау крова,..То ће бити репрезентативни спортски објекат који ће задовољити високе стандарде за одржавање спортских такмичења. Поред тога планирана су и средства у износу од 2 милиона за изградњу терена са вештачком травом за одбојку, фудбал, тенис и кошарку.


Новембар и децембар обиловали су бројним културним манифестацијама. Чињеница је да се доста средстава улаже у културу како би се подигао капацитет и свеукупни ниво културе живљења Kостолчана. Новембар је био у знаку културе, а децембар је био више у новогодишњем духу, а посебно место заузимао је програм посвећен нашим најмлађим суграђанима Шта би сте издвојили од културних и забавних манифестација које су одржане у претходном периоду?


Оно што је била новина јесте Новогодишњи вашар који је организован на платоу испред Спортске хале. То је  ове године био пилот пројекат, а следеће године  ћемо још више да се ангажујемо око новогодишњих манифестација. Напоменуо бих да је завршена промоција школског спорта. Наиме Центар за културу „Kостолац“ је у сарадњи са Основном школом „Јован Цвијић“ Kостолац, и ове године организовао разна спортска такмичења ученика од 1. до 8. разреда, почев од 1. новембра до краја децембра 2018. године, а одржавали су се турнири у мини рукомету, фудбалу, баскету и одбојци.  Тренутно се у хали игра Лига будућих шампиона. Циљ одржавања Лиге шампиона је борба за правилан психо- физички развој најмлађих, поимање спорта у глобалу, неговање фер игре, спортског духа и дружења. Лига промовише фудбал у млађим селекцијама, што представља могућност да се открију многи талентовани играчи. Такође у Спортској хали, 24. децембра, одржан је концерт Лексингтон бенда. Kостолчани су били одушевљени и уживали су у наступу најпопуларнијег бенда, па ће сходно томе ово бити пракса да сваке  године гостује по једна позната група пред крај календарске године.


Kакву годину очекујете и шта бисте пожелели грађанима у Новој години?


Наш циљ је да створимо јаку, модерну и уређену Градску општину, која ће бити доступна сваком грађанину Kостолца. Наставак развоја Градске општине Kостолац значи отварање нових радних места, што повлачи бољи животни стандард, посебно младих људи. У наредном периоду посебно ћемо радити  на социјалном балансу свих суграђана. Настојаћемо да помогнемо грађанима у легализацији и озакоњењу објеката у Kостолцу. И даље ћемо улагати у комуналну, путну, спортску инфраструктуру и топлификацију. Осигураћемо још више капиталних пројеката, јер све што урадимо остављамо у наслеђе младима, који представљају нашу главну покретачку снагу. Посебну пажњу посветићемо промовисању туристичких потенцијала Kостолца, али нећемо запоставити даљи развој културе и спорта.


Драги суграђани нека Вам 2019. година буде година успеха како на личном тако и на професионалном плану, година са пуно љубави, среће и са много правих и добрих одлука у животу. Срећна Вам Нова 2019. година и све најбоље!

Објављено у Вести
Страна 1 од 2
 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас916
Јуче1207
Ове недеље2123
Овог Месеца13153
Укупно1761485

Ваша IP адреса је: 3.228.10.34 уторак, 11 август 2020 19:06
Scroll to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!