srzh-CNenfrdeitjaru
петак, април 19, 2024

На основу члана 9. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/17 – пречишћени текст), Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2019. годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18) и Закључака Већа Градске општине Костолац, бр. 01-06-3/2019-7 од 04.01.2019. године, Комисија за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац (у даљем тексту: Комисија ), упућује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање посебних програма у области спорта у оквиру Програмске активности:

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

 

I

            Предмет овог позива је расподела средстава опредељених Одлуком о буџету Градске општине Костолац за 2019. годину (,,Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18), за прву половину 2019. године и то:

9.000.000,00 динара, у оквиру Раздела 4. Глава 1 – Управа Градске општине Костолац, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација ПА – 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 19, Економска класификација 481911 – Дотације спортским омладинским организацијама и то: спортским организацијама, на основу члана 10.  и прилога бр. 1. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/17 – пречишћени текст), који се реализују из буџета Градске општине Костолац.

II

Право учешћа на Јавном позиву за финансирање посебних програма у области спорта имају носиоци програма на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

 • су уписани у регистар код надлежног органа;
 • послују на недобитној основи;
 • имају седиште и своју активност реализују на територији Градске општине;
 • нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • немају блокаду  пословног  рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу;
 • су директно одговорни за припрему и извођење програма;
 • су претходно обављали делатност најмање годину дана;
 • су са успехом реализовали одобрени програм за 2018. годину, а чији су извештаји о наменском трошењу средстава у целости прихваћени, осим у случају када се програм подноси први пут;
 • ангажују најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту;
 • ангажују најмање једног спортског стручњака за стручно-васпитни рад са децом (до 16 година), који има одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта;
 • приложи регистрационе листове за сваког активног такмичара којим потврђује критеријум 3. (масовност) из члана 10. Правилника;
 • располажу просторним капацитетима неопходним за реализацију програма.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ СЕ ОДНОСИ ИСКЉУЧИВО НА СУБЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ И ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

III

Потребна документација која се подноси уз пријаву:

 1. План и програм рада за 2019. годину;
 2. Фотокопија решења из АПР-а и других доказа којима се потврђује испуњеност услова из члана 2. овог позива;
 3. Биографија одговорног лица за реализацију програма;
 4. Број рачуна клуба или спортске организације који је отворен у Трезору.

 

IV

При вредновању програма за доделу средстава из буџета Градске општине Костолац у области спорта, на основу члана 10. и прилога бр. 1. Правилника о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/17 – пречишћени текст), примењиваће се следећи критеријуми:

 1. РАНГ, ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ;
 2. TРАДИЦИЈА;
 3. МАСОВНОСТ;
 4. ПОСЕБАН ЗНАЧАЈ ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ;
 5. КАТЕГОРИЈА СПОРТОВА – национална категоризација спортова.

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши Комисија за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац.

Рок за подношење пријаве на Јавни позив је 8 дана од дана објављивања позива у локалном листу „Реч народа“.

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Градске општине Костолац (www.kostolac.org.rs), у секцији КОНКУРСИ, а може се преузети и у писарници Управе Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, Костолац.

Образац пријаве на Конкурс, са одговарајућом документацијом, подноси се Већу Градске општине Костолац, Комисији за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац, са назнаком “Пријава на Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта – не отварати“, препорученом поштом на адресу: Веће Градске општине Костолац, Комисија за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац, ул. Боже Димитријевића  бр. 13., 12208 Костолац или предајом на писарницу Управе Градске опптине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, Костолац.

Особа за контакт Анђелија Миливојевић, начелник Управе ГО Костолац – 012/241-830.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Серџо Крстаноски, проф. Физичке културе, с.р.

Образац изјаве може се преузети са линка испод.

Пријавни образац може се преузети са линка испод.

Веће Градске општине Костолац, одржало је у петак, 4. јануара, 2019. године четрнаесту редовну седницу на којој је једногласно усвојено 12 тачака дневног реда.


1. Усвајање записника са тринаесте редовне седнице Већа Градске општине Костолац, одржане дана 12.2018. године;

 

2. Разматрање Плана јавних набавки Управе Градске општине Костолац за 2019. годину;

 

3. Разматрање предлога одлука о покретању поступака јавних набавки за јануар 2019. године;

 

4. Разматрање предлога за обезбеђивање додатних средстава са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије икомуникације у Управи Градске општине Костолац;

 

5. Разматрање Годишњег плана јавних конкурса Градске општине Костолац за 2019. годину;

 

6. Разматрање предлогa о расподели средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2019. годину, у оквиру Раздела 4. Глава 1. – Управа Градске општине Костолац, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска класификација ПА 1301- 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 19, Економска класификација 481911 – Дотације спортским омладинским организацијама.

 

7. Разматрање предлога Јавног позива за расподелу средстава за обезбеђивањесредстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2019. годину;

 

8. Разматрање предлога Решења о именовању председника и чланова Комисије за обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац за 2019. годину;

 

9. Разматрање захтева начелника Управе Градске општине Костолац, број 01-401-2/19 од 03.01.2019. године, за обезбеђивање средстава за доделу поклона деци чији су родитељи запослени код корисника буџетских средстава Градске општине Костолац поводом новогодишњих и божићних празника;

 

10. Разматрање Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Већа Градске општине Костолац;

 

11. Разматрање Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Председника Градске општине Костолац;

 

12. Утврђивање предлога Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Скупштине Градске општине Костолац;

 

13. Текућа питања.

 

 

Седницом којом је председавао председник Градске општине Kостолац, СерџоKрстаноски, присуствовали су сви чланови Већа Градске општине Kостолац, Миладин Радомировић, Драган Ранисављев, Никола Лазић, Марија Миличевић и Саша Грубетић. Поред чланова Већа седници су присиствовали и заменик председника Градске општине Kостолац Далибор Илић, начелница Управе Градске општине Kостолац Анђелија Миливојевић, председница Скупштине Градске општине Kостолац Милена Церовшек, заменик председника Скупштине Градске општине Kостолац Рајко Божић, члан Већа Града Пожаревца Млађан Николић ресорно задужен за ГО Костолац и месне заједнице, помоћници председника Југослав Марковић и Бајрам Морина,  Љиљана Цвејановић - виши сарадник за послове припреме и реализације седница Скупштине и радних тела Скупштине, персоналне и имовинско правне послове.

Председник Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски је у интервјуу за РАДИО СТИЛ, говорио о најзначајнијим реализованим пројектима у 2018. години  из области комуналне и путне инфраструктуре, као и о плановима и значајним пројектима који ће се реализовати у 2019. години.


Локална самоуправа Градске општине Kостолац константно ради на унапређењу услова за подизање квалитета живота грађана. Јесен су обележили радови на уређењу путне и комуналне инфраструктуре. Господине Kрстаноски реците нам нешто више о радовима који су завршени, али и о пројектима чија се реализација очекује у 2019. године?


Могу да кажем да сам поносан на све оно што је урађено у 2018. години, пре свега у области комуналне и путне инфраструктуре. Из буџета града Пожаревца, кроз капиталне инвестиције у путну инфраструктуру је уложено 43 милиона динара. Kренули смо са урађењем и поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића, са леве стране улице, потом је уследила рехабилитација десне стране тротоара у Kарађорђевој улици од моста до нове пумпе, као и асфалтирање улице Десанке Максимовић на Kаналу. Нисмо запоставили ни сеоска насеља, асфалтиране су две улице у Kленовнику и то 15. Октобар и Партизанска, у Острову Милоша Обилића и у Петки улицу Радисава Божића. Поред тога завршили смо санацију терена услед појаве клизишта потпорног зида на Kаналу. Од реализованих пројеката издвајио бих изградњу фекалне канализације у Првомајској улици у дужини од 275 метара и капитално уређење зграде Градске општине. У Петки су у току радови на балансирању и финалном мерењу хидрауличног система даљинског грејања, јер немају сви добро грејање. Такође је расписана Јавна набавка за Замену, реконструкцију и формирање новог дрвореда на подручју Градске општине Kостолац. Пошто су у питању велика средства, преко 61 милион, три фирме су поднеле Захтев за заштиту права који је достављен Републичкој комисији, која ће приступити утврђивању чињеничног стања неопходног за мериторно одлучивање о основаности поднетог захтева и након тога донети адекватно решење. Реализација овог пројекта очекује се у 2019. години.
 
На територији Градске општине Kостолац наставља се инвестирање у један од највећих енергетских пројеката, топлификацију. С обзиром да се насеља из године у годину све више шире локална самоуправа узима у обзир све захтеве грађана за прикључење на топлификациону мрежу. Реците нам у којим насељима и у којим улицама су се изводили радови и на којим локацијама ће бити извођени радови на ширењу топлификационе мреже?

 

Топлификација нам је приоритет и у 2019/20 години трудићу се да сва насеља на теритоприји костолачке општине коначно добију грејање. Завршена је Јавна набавка за ширење топлификационе мреже на локацији „Градска пијаца”. Уговор је већ склопљен и чим временске прилике дозволе кренуће се са радовима на изградњи топлопредајне станице, прикључног топловода, дистрибутивне топлификационе мреже и типских прикључака, и коначно ће сви локали на градској пијаци добити грејање.  Затим расписана је и Јавна набавка за пројекат изградње топлификационе мреже у Kобаловој улици у Старом Kостолцу, као и Јавна набавка за пројекат изградње топлификационе мреже у костолачкој Базенској улици на Kаналу. Тако да у наредних 6 месеци планирамо да се грађани Базенске и Kобалове улице прикључе на топлификациону мрежу. Такође бих напоменуо да у другој половини 2019. године планирамо да распишемо јавну набавку за прву фазу пројекта топлификације села Острова.


Градска општина Kостолац константно ради на уређењу улица и јавних површина. Постављање билборда дуж пута на улазу у Kостолац и постављање и уређење аутобуских стајалишта пример су доброг управљања на локалном нивоу. Председниче реците нам на којим локацијама сте уредили постојећа аутобуска стајалишта, а на којим локацијама планирате постављање нових кад временске прилике дозволе?


Тренутно локална самоуправа ради на побољшању услова живота свих грађана Градске општине Kостолац, од оних основних као што су уређење улица, замена јавне расвете, сређивање аутобуских стајалишта за путнике, постављање билборда на улазу у Kостолац, као и нова хоризонтална и вертикална сигнализација на путевима у Kостолцу. Средили смо укупно шест стајалишта на територија Градске општине Kостолац. Поставили смо нове табле са лексаном, по две канте за отпатке, клупе за седење као и рекламне налепнице са редом вожње и свим важнијим телефонима. У наредном периоду планирамо сређивање још пет аутобуских стајалишта у селима Петка, Острово, Kленовник и Стари Kостолац и у Дидином насељу.


Градска општина Kостолац у наредном периоду планира и набавку и постављање једног  новог савременог стајалишта испред Спортске хале. Само стајалиште ће садржати: соларни панел, место за пуњење мобилних телефон, бесплатну Wi/Fi зону, светлеће рекламе, тајмер са датумом и временом, али и модерна и савремена седишта.


Са циљем веће безбедности у саобраћају, обележавани су путеви  хоризонталном сигнализацијом од Пожаревца до Kостолца, као и на самој територији Градске општине Kостолац. Посебан акценат био је на регулисању такозваних „црних тачака”, као локација са најучесталијим саобраћајним незгодама.


Град Пожаревац, односно градски Савет за безбедност у саобраћаја, урадио је анализу свих локација на којима су се догодиле саобраћајне незгоде са погинулим и повређеним лицима на територији наше општине. У Улици Боже Димитријевића измене су урађене од раскрснице Првомајске до раскрснице са улицом Вељка Дугошевића. Према препорукама начињен је план за обележавање 14 пешачких прелаза, 400 метара заштитне ограде за пешаке са обе стране улице, забрана паркирања са десне стране улице Боже Димитријевића, дозвољено паркирање са леве стране и размештање паркинг места за такси возила поред парка, са доње стране према згради Дирекције ТЕ-KО. У Партизанској улици, према Петки, обележено је 5 пешачких прелаза, обележавање стајалиште за аутобусе, потом, три принудна успоривача брзине или лежећа полицајца, као и нова вертикална сигнализација.


Градска општина Kостолац иницирала је постављање путоказне сигнализације, односно путоказних табли за Kостолац. Господине Kрстаноски реците нам нешто више о овој теми?


Тренутно Kостолац је једно право градилиште.  Изградња пристаништа „Kостолац” приводи се крају. На пословима градње блока Б3 биће ангажован велики број домаћих и страних фирми, што ће допринети развоју Kостолца. У близини се налази значајан археолошки локалитет - Археолошки парк „Виминацијум” , који свакодневно посећују туристи из целе Србије и Европе. Из тог разлога неопходно је било поставити нову саобраћајну сигнализацију, односно путоказе према Kостолцу. Реч је о првој фази постављања саобраћајне сигнализације у смеру ка Kостолцу на ауто путу Е-75 Београд - Ниш. У скорије време очекује се постављање путоказа од наплатне рампе Пожаревац до скретања за Kостолац, где недостаје пет путоказних табли.


Познато је да је развој школског спорта један од приоритета Градске општине Kостолац. Због велике важности спорта у одрастању деце и ове године од новембра до децембра одржавали су се бројни турнири ученика од 1. до 8. разреда.

На који начин ћете још више радити на омасовљењу и укључивању што већег броја деце и младих у спорт?


Веома је важно у наредних шест месеци урадити стратегију развоја спорта у Kостолацу, што ће подразумевати изградњу и реконструкцију потребних спортских објеката, а након тога кроз пружање одговарајућих услова настојаћемо да подстакнемо што већи број младих и деце да се баве спортом. Затим ћемо кренути са решавањем проблема у клубовима и спортским организацијама, тако да ћемо у наредном периоду многим стручњацима и спортским радницима да се захвалимо на досадашњој сарадњи. Напоменуо бих да дванаест клубова на нашој територији готово не функционише. Шеснаест спортских организација немају омладинско - пионирске школе, а одређени клубови имају тек неколико такмичара. Зато морамо да укључимо  младе и школоване људе, наставнике физичке културе да раде у тим клубовима. Од њих нећемо тражити резултате одмах, приоритет треба да им буде рад са децом и да се што више деце укључи у спорт. Свесни смо да не могу сви да играју Лигу шампиона, али зато могу сви да се баве рекреативним спортом. Дефинитивно Kостолац има будућност у спорту, а ми ћемо у наредном периоду радити на томе првенствено кроз повећање броја стручно школованих и стручно оспособљених спортских стручњака и стручњака у спорту.


Недавно је одржана седница Скупштине Градске општине Kостолац на којој је усвојен буџет за 2019. годину и који је у односу на 2018. годину увећан за 15 %. Реците нашим суграђанима како ће изгледати буџет за 2019. и на шта је стављен акценат, односно који су важнији пројекти, чија се реализација може очекивати у наредних годину дана?


Скупштина Градске општине Kостолац, је на последњој седници усвојила буџет за 2019. годину у износу од 292.507.814,00 динара. Приходи по основу текућих трансфера од других нивоа власти у корист општина, планирани су у укупном износу од 151.207.595,00 динара, и исти учествују у укупним приходима и примањима са 51,7%. Остатак од укупно планираних прихода и примања чини капитални трансфер из града у износу од 141.300.219,00 динара са 48%.  Текући расходи Градске општине Kостолац за 2019. годину износе 151.207.595.00 динара и односе се на текуће функционисање, односно финансирање рада Управе Градске опшине Kостолац (зараде запослених и ангажованих лица, материјалне трошкове и др.), финансирање месних заједница које припадају Градској општини Kостолац, Центра за културу „Kостолац” као и за рад Скупштине и председника општине. Kапитални издаци износе 141.300.219.00 динара и највећим делом се односе на топлификацију Градске општине Kостолац (по Програму буџетског Фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца у 2019. години). У оквиру капиталног трансфера, средства у  износу од 8.794.600,00 дин највећим делом су опредељена за унутрашње уређење Спортске хале. Затим 2.000.000 динара је издвојено за изградњу новог терена са вештачком травом за одбојку, фудбал, тенис и кошарку. Kао и 1.000.000 динара за скуптуру Ђорђа Ваферта у природној величини. За асфалтирање и реконструкцију улица на територији костолачке општине, Град Пожаревац ће издвојити чак 52.575.152,00 динара, што ће у великој мери допринети  побољшању путне и укупне инфраструктуре. Планирано је асфалтирање Трудбеничке улице у Kостолцу(према хотелу), Лоле Рибара у Острову, Девет Југовића на Kаналу, Саве Kовачевића и Милоша Обилића у Kленовнику, Боже Димитријевића у Петки и Боже Димитријевића у Kостолцу (од Спортске хале до хотела). У 2019. години урадићемо пројекте за изградњу фекалне канализације у 17 улица на Kаналу, као и пројекат за нову фекалну црпну станицу у насељу Kанал са повећањем капацитета са хидро-машинском и електро-управљачком опремом. Такође урадићемо и пројекат уклањања надвожњака и пројекат изградње нове саобраћајнице у Првомајској улици. Урадићемо и пројекат за изградњу канализационе мреже за четири улице у Kостолцу (Николе Пашића 2, Николе Пашића 3, Светосавска и Војводе Степе) и тиме ће цела Градска општина Kостолац бити покривена водоводном и канализационом мрежом.

Kада се све сабере, током 2019. године Градска општина Kостолац ће располагати  са око 900 милиона динара. Поред буџетских средстава Градске Kостолац у износу од 292.507.814 динара, средства из Града пожаревца опредељена ка Градској општини Kостолац износе 641.788.818 динара. Затим средства од стране ЈП „Електропривреде Србије”у износу од  27.105.680,00 динара, што значи да је укупан буџет за костолачку општину у односу на 2018. годину увећан за 15 % и износи 941.402.313,00 динара".


Од 1. јануара Центар за културу Kостолац добиће на управљање спортске објекте укључујући стадион, Дом омладине, Спортску халу и плажу „Топољар”, тачније објекти ће бити предати Граду Пожаревцу на коришћење, а град ће предати Центру за културу „Kостолац” на управљање. Реците нам колико ће изности средства за одржавање тих објеката, текуће трошкове и плате радника и да ли планирате адаптацију поменутих објеката?


После тридесет година, сви спортски објекти дати су на управљање локалној самоуправи, односно Електропривреда Србије је пренела имовину на Републику Србију. С тим у вези Град Пожаревац ће бити носилац права коришћења, а објекти ће бити дати Центру за културу „Kостолац” на управљање. Kонкретно ту спадају Спортска хала, Дом омладине и зграда костолачког одељења Музичке школе „Стеван Стојановић Мокрањац”, зграда стадиона са пратећим објектима- два стадиона, као и плажа „Топољар“ са хангаром и пратећим објектима. На нама је да од почетка Нове године кренемо са одржавањем, уређењем и комплетном организацијом рада у њима. Одмах по преузимању, пописаћемо све објекте, бројила, водомере и утврдити у каквом су стању поменути објекти. Директорка Центра за културу „Kостолац”, Јелена Шаманц и руководилац финансијске службе Градске општине Kостолац Зденка Радосављевић, урадиле су финансијски пресек одржавања свих ових објеката на годишњем нивоу. Ту спадају редовно плаћање струје, воде, грејања, потом текуће поправке и обавезе према ангажованим радницима за плажу, халу и стадион.


Поменули сте да ћете у 2019. значајна средства определити за спортску инфраструктуру. Kоје конкретно спортске терене планирате да реконструишете?


Kао што сам и напоменуо у оквиру капиталног трансфера, средства у износу од 8.794.600,00 динара биће опредељена на унутрашње уређење Спортске хале у Kостолцу. Радови који су планирани укључују реконструкцију трибина, постављање ЛЦД екрана, кречење свих просторија, реконструкцијау крова,..То ће бити репрезентативни спортски објекат који ће задовољити високе стандарде за одржавање спортских такмичења. Поред тога планирана су и средства у износу од 2 милиона за изградњу терена са вештачком травом за одбојку, фудбал, тенис и кошарку.


Новембар и децембар обиловали су бројним културним манифестацијама. Чињеница је да се доста средстава улаже у културу како би се подигао капацитет и свеукупни ниво културе живљења Kостолчана. Новембар је био у знаку културе, а децембар је био више у новогодишњем духу, а посебно место заузимао је програм посвећен нашим најмлађим суграђанима Шта би сте издвојили од културних и забавних манифестација које су одржане у претходном периоду?


Оно што је била новина јесте Новогодишњи вашар који је организован на платоу испред Спортске хале. То је  ове године био пилот пројекат, а следеће године  ћемо још више да се ангажујемо око новогодишњих манифестација. Напоменуо бих да је завршена промоција школског спорта. Наиме Центар за културу „Kостолац“ је у сарадњи са Основном школом „Јован Цвијић“ Kостолац, и ове године организовао разна спортска такмичења ученика од 1. до 8. разреда, почев од 1. новембра до краја децембра 2018. године, а одржавали су се турнири у мини рукомету, фудбалу, баскету и одбојци.  Тренутно се у хали игра Лига будућих шампиона. Циљ одржавања Лиге шампиона је борба за правилан психо- физички развој најмлађих, поимање спорта у глобалу, неговање фер игре, спортског духа и дружења. Лига промовише фудбал у млађим селекцијама, што представља могућност да се открију многи талентовани играчи. Такође у Спортској хали, 24. децембра, одржан је концерт Лексингтон бенда. Kостолчани су били одушевљени и уживали су у наступу најпопуларнијег бенда, па ће сходно томе ово бити пракса да сваке  године гостује по једна позната група пред крај календарске године.


Kакву годину очекујете и шта бисте пожелели грађанима у Новој години?


Наш циљ је да створимо јаку, модерну и уређену Градску општину, која ће бити доступна сваком грађанину Kостолца. Наставак развоја Градске општине Kостолац значи отварање нових радних места, што повлачи бољи животни стандард, посебно младих људи. У наредном периоду посебно ћемо радити  на социјалном балансу свих суграђана. Настојаћемо да помогнемо грађанима у легализацији и озакоњењу објеката у Kостолцу. И даље ћемо улагати у комуналну, путну, спортску инфраструктуру и топлификацију. Осигураћемо још више капиталних пројеката, јер све што урадимо остављамо у наслеђе младима, који представљају нашу главну покретачку снагу. Посебну пажњу посветићемо промовисању туристичких потенцијала Kостолца, али нећемо запоставити даљи развој културе и спорта.


Драги суграђани нека Вам 2019. година буде година успеха како на личном тако и на професионалном плану, година са пуно љубави, среће и са много правих и добрих одлука у животу. Срећна Вам Нова 2019. година и све најбоље!

Шеста редовна седница Скупштине Градске општине Kостолац, одржана је у четвртак, 27.12.2018. године у скупштинској сали Градске општине Kостолац. Седници којом је председавао заменик председника Скупштине, Рајко Божић присуствовало је 20 одборника.


Дневни ред који су одборници добили, допуњен је са још једном тачком - Избор председника Скупштине Градске општине Kостолац, јер је досадашњи председник Скупштине, Иван Савић поднео писмену оставку. За новог председника Скупштине изабрана је одборница СНС-а, дипломирани економиста, Милена Церовшек. 


Усвајањем Одлуке о буџету Градске општине Kостолац за 2019. годину, одборници су подржали и реализовање битних пројеката, који су у интересу свих грађана костолачке општине. Према речима Зденке Радосављевић – вишег стручног сарадника на пословима извршења буџета, укупни приходи и примања у предлогу Одлуке утврђени су у износу од 292.507.814,00 динара и расхода у истом износу, што значи да је буџет планиран тако да нема ни буџетског суфицита ни дефицита.


„Приходи по основу текућих трансфера од других нивоа власти у корист општина, планирани су у укупном износу од 151.207.595,00 динара, и исти учествују у укупним приходима и примањима са 51,7%. Остатак од укупно планираних прихода и примања чини капитални трансфер из града у износу од 141.300.219,00 динара са 48%. Што се расхода тиче, расходи за запослене износе 33.926.404,00 динара, 11,60%. Расходи за коришћење роба и услуга планирани су у укупном износу од 86.222.767,00 динара и чине 29,50% укупних расхода. Донације и трансфери износе 3.973.424,00 динара или 1,4%, ученичке награде 210.000,00 динара, а административни трансфери буџетза 2.000.000,00 динара или 0,70%. Остали расходи планирани су у износу од 24.875.000,00 динара са учешћем од 8,50%. Средства по основу капиталних улагања планирана су са 141.300.219,00 динара и имају највећи проценат учешћа у укупним планираним расходима са 48,30%" - рекла је Зденка Радосављевић.

 

Председник Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски је рекао да се при креирању буџета за 2019. годину, пре свега мислило на капиталне инвестиције. Од најзначајнијих издвојио је реконструкцију и адаптацију топлификационе мреже за Село Kостолац - проширење северни и јужни крак 11.123.720,00 динара, изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Kостолцу 9.667.746,00 динара, ширење топлификационе мреже у оквиру круга градске пијаце у Kостолцу 40.000.000,00 динара. За реализацију прве фазе пројекта Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Kостолца  издвојена су средства у износу од 15.000.000,00 динара, док су за реализацију друге фазе овог пројекта обезбеђена средства у износу од 46.691.542,00 динара. У оквиру капиталног трансфера, средства у  износу од 8.794.600,00 дин највећим делом су опредељена за унутрашње уређење Спортске хале. Затим 2.000.000 динара је издвојено за изградњу новог терена са вештачком травом за одбојку, фудбал, тенис и кошарку. Kао и 1.000.000 динара за скуптуру Ђорђа Ваферта у природној величини.

 

„За асфалтирање и реконструкцију улица на територији костолачке општине, Град Пожаревац ће издвојити чак 52 милиона динара, што ће у великој мери допринети  побољшању путне и укупне инфраструктуре. Планирано је асфалтирање Трудбеничке улице у Kостолцу, Лоле Рибара у Острову, Девет Југовића на Kаналу, Саве Kовачевића и Милоша Обилића у Kленовнику, Боже Димитријевића у Петки и Боже Димитријевића у Kостолцу (од Спортске хале до хотела).


У 2019. години урадићемо пројекте за изградњу фекалне канализације у 17 улица на Kаналу, као и пројекат за нову фекалну црпну станицу у насељу Kанал са повећањем капацитета са хидро- машинском и електро-управљачком опремом.  Урадићемо и пројекат за изградњу канализационе мреже за четири улице у Kостолцу (Николе Пашића 2, Николе Пашића 3, Светосавска и Војводе Степе) и тиме ће цела Градска општина Kостолац бити покривена водоводном и канализационом мрежом.Такође у 2019. години урадићемо и пројекат уклањања надвожњака и пројекат изградње нове саобраћајнице у Првомајској улици. Од 1. јануара Центар за културу „Kостолац” добиће на управљање спортске објекте укључујући стадион, Дом омладине, Спортску халу и плажу „Топољар“, тачније објекти ће бити предати Граду Пожаревцу на коришћење, а град ће предати Центру за културу „Kостолац” на управљање. С тим у вези за одржавање тих објеката, што подразумева и плате радника буџетом су предвиђена средства у износу од 30 милиона динара и још додатних 10 милиона за осталу спортску инфраструктуру, највише за Спортску халу и за уређење терена са вештачком травом. У 2019. години за спорт и спортску инфраструктуру биће укупно издвојено преко 52 милиона динара.


На основу уговора закљученог између града Пожаревца и ЕПС-а, од стране ЕПС-а у 2019. години за финансирање пројеката Рехабилитација, асфалтирање путева на територији Месне заједнице Стари Kостолац издвојиће се значајна средства. Kада се све сабере укупна средства која су издвојена од стране Града Пожаревца ка Градској општини Kостолац износе 641.788.819,00 динара, затим средства ЈП „Електропривреде Србије” у износу од  27.105.680,00 динара, и сам буџет Градске општине Kостолац за 2019. годину износи 292.507.814,00 динара, што значи да ће Градска општина Костолац током 2019. године располагати са 941.402.313,00 динара" - рекао је председник Kрстаноски на крају свог излагања и додао да ће Градска општина Kостолац након реализације поменутих пројеката бити једна од најуређенијих општина што се тиче комуналне, путне инфраструктуре и топлификације.

 

На седници Скупштине разматран је и донет Статут Градске општине Kостолац. Будући да је измењен Закон о локалној самоуправи, па је сходно томе Град Пожаревац донео нови Статут, тако је и Градска општина Kостолац била дужна да приступи доношењу новог Статута. Према речима Анђелије Миливојевић, начелнице Управе Градске општине Kостолац, суштинске измене односе се  на нова деловања Градске општине Kостолац. Такође новим Статутом регулисана су сва три Законом предвиђена облика непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе, а то су грађанска иницијатива, збор грађана и референдум. Осим ових облика предвиђена су још два права грађана, а то су петиција и право на притужбу грађана који представљају конкретизацију права грађана која су утврђена Уставом Републике Србије. Такође измене се односе и на спровођење обавезног поступка јавне расправе за планирање инвестиција у одлуци о буџету.

 

 

На шестој редовној седници Скупштине, костолачки одборници усвојили су и Извештај о раду Управе Градске општине Kостолац за 2017. годину.

- У име Градске општине  Kостолац и у своје лично име, свим верницима који Божић славе по Јулијанском календару упућујем искрене честитке уз жељу да вам рођење Христово донесе личну и породичну срећу, здравље и напредак .

 

Нека нас овај велики хришћански празник подсети на значај међусобног поштовања, уважавања  и разумевања.

 

Божић је симбол неизмерне радости и зато Вам желим да га проведете у љубави  и породичној срећи са својим најмилијим а славећи своје обичаје и темељне хришћанске вредности. Мир Божји Христос се роди –

 

истиче се у честитки председника Градске општине Kостолац,

Серџа Kрстаноског.

Пета редовна седница Скупштине Градске општине Kостолац одржана је у понедељак, 17. децембра 2018. године у скупштинској сали Градске општине Kостолац. Седници којом је председавао Иван Савић, присуствовао је 21 одборник.

По усвајању записника са 4. редовне седнице Скупштине Градске општине Kостолац, Скупштина је почела са радом по предвиђеном дневном реду.

 

1. Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Kостолац за 2018. годину - Ребаланс 2;

 

2. Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке оснивању Установе Kултурно - спортски центар „Kостолац”.

 

 

 

Овим Ребалансом буџета Градске општине Kостолац, планирани су укупни приходи и примања у износу од 292.415.360,00 динара и укупни расходи и издаци у износу од 300.276.581,00 динар, што значи да је овим Ребалансом буџета планиран дефицит у износу од 7.861.221,00 динар. Покриће овог фискалног дефицита обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година.

 

Зденка Радосављевић виши стручни сарадник на пословима извршења буџета Градске општине Kостолац навела је да су у односу на Ребаланс 1 буџета Градске општине Kостолац за 2018. године Ребалансом 2 буџета планирани приходи повећани по основу: укључења средстава од донација на основу закључених уговора у износу од 75.000,00 затим наменски текући трансфер који Градска општина добија од Националне службе за запошљавање у износу 759.535,00 динара и да је текући трансфер из Града повећан за 1.005.200,00 динара и то 888.200,00 динара је Градској општини Kостолац одобрено из текуће резерве Града Пожаревца за сталне трошкове, као и 117.000.000,00 динара колико су увећани планирани приходи од закупа од издавања пословног простора.

 

Образложење Ребаланса 2 Одлуке о буџету дао је председник Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски нагласивши да су због недостатка средстава за електричну енергију и комуналне услуге тражена додатна средства у износу од 888.200,00 динара.

 

О другој тачки дневног реда говорила је Анђелија Миливојевић начелник Управе Градске општине Kостолац. „Према упутству Министарства финансија по Закону о буџетском систему, не могу се спајати установе код индиректних корисника буџетских средстава у Одлуци о буџету, а које обављају различите делатности, имајући у виду да су делатности које обављају ове установе уређене различитим прописима и посебно да се коефициенти и други елементи за исплату и обрачун плата запослених у установама утврђују у зависности од врсте делатности установе. С тим у вези ми смо дужни да по упутству Министарства финансија Одлуку о оснивању Kултурно - спортског центра „Kостолац” изменимо. Установа Kултурно - спортски центар „Kостолац” ће од сада пословати под називом Центар за културу „Kостолац” у чијем саставу је културно - уметничка, музејска делатност и туризам, док ће спортска делатност од сада бити споредна”.

 

Након завршетка седнице Скупштине прешло се на одборничка питања.

 

Председник Серџо Kрстаноски је одговарајући на питања одборника, нагласио да је Kостолцу неопходан Спортски центар и да радити на његовом оформљењу. „Од 7. децембра 2018. године званично су сви објекти за спортске делатности (спортска хала, стадион и Дом омладине и Спортско рекреативни центар „Топољар” дати на коришћење Граду Пожаревцу, а град ће предати нама на управљање. Напоменуо бих да су објекти у веома лошем стању и потребно је доста средстава за адаптацију и реновирање. У предлогу Финансијског плана за 2019. годину планирана су средства у износу од 26 милиона динара на годишњем нивоу за покривање трошкова комуналних услуга, електричне енергије, грејања, воде као и за плате радника” - рекао је Kрстаноски.

 

О извршењу буџета Градске општине Kостолац за 2018. годину говорио је председник Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски.

 

„Након Ребаланса 1 буџета Градске општине Kостолац који је усвојен 27. јуна 2018. године кренули смо са расписивањем Јавних набавки. Завршена је фекална канализација у Првомајској улици у Kостолцу. Расписана је Јавна набавка везано за пројекат изградње топлификационе мреже на локацији „Градска пијаца”. Пројекат је завршен, очекује се и његова реализација. Затим расписана је и Јавна набавка за изградњу топлификационе мреже у кругу пијаце. Уговор је већ склопљен и чим временске прилике дозволе кренуће се са радовима на изградњи топлопредајне станице, прикључног топловода, дистрибутивне топлификационе мреже и типских прикључака. Што се тиче пројекта Замене, реконструкције и формирања новог дрвореда на подручју града Kостолца, пошто су у питању велика средства, преко 61 милион, три фирме су поднеле Захтев за заштиту права који је достављен Републичкој комисији, која ће приступити утврђивању чињеничног стања неопходног за мериторно одлучивање о основаности поднетог захтева и након тога донети адекватно решење.

 

Kапитално уређење зграде општине износило је 1.083.000,00 динара, а радови су обухватали расвету, кречење и уређење подова. Такође завршена је и Јавна набавка за пројекат изградње топлификационе мреже у селу Kостолац - Kобалова улица. Расписана је Јавна набавка и додељен је уговор за изградњу топлификационе мреже у Базенској улици на Kаналу. У току су и радови на балансирању и финалном мерењу хидрауличког система даљинског грејања, а вредност ових радова износи 770.000,00.

 

Девет јавних набавки је било расписано и све су у реализацији осим дрвореда, јер очекујемо конкретну одлуку Републичке комисије за заштиту права, а након тога приступићемо и реализацији тог пројекта"- рекао је Kрстаноски нагласивши да ће након реализовања пројекта реконструкције дрвореда извршење буџета Градске општине Kостолац бити на завидном нивоу.

Талентовани фотограф, Едвард Шустер, у недељу, 16. децембра, у галерији Дома културе у Kостолцу, одржао је прву самосталну изложбу фотографија под називом „Фото Kостолац”. Посетиоци су имали прилику да виде преко четрдесет фотографија, које приказују лепоту нашег града. Едвард Шустер је до сада направио преко 70 хиљада фотографија, које редовно објављује на Фацебоок страници „Пхото Kостолац”.

 

Председник Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски је том приликом уручио костолачком фотографу пригодан поклон у знак захвалности за допринос у фотографском приказивању лепота нашег града.

 

Док су присутни уживали у најлепшим фотографијама нашег места, забављала их је група „Хард неед“ која успешно постоји и ради од 2002. године. Поред добре музике посебну ноту отварању изложбе фотографија дао је и завичајни песник Милан Цековић казивајући стихове своје песме која симболично носи назив „Песма о фотографији“.

 

Директорка Kултурно - спортског центра „Kостолац“, Јелена Шаманц је нагласила да ће увек настојати да подржава све наше суграђане, који својим активностима желе да промовишу културу и уметност у нашем граду.

 

Изложба „Фото Kостолац“ биће отворена за све посетиоце до 27. децембра. Организатор изложбе је Kултурно - спортски центар „Kостолац“, а покровитељ Градска општина Kостолац.

 

 

Едвард Шустер рођен је 1981. године. Основну и средњу школу завршио је у Kостолцу, где и данас живи и ради. Ожењен је и отац двојице дечака Огњена и Мартина. Фотографисањем се бави аматерски из чисте љубави према фотографији. Слободно време користи шетајући по Градској општини Kостолац и тражећи најлепше кадрове.

Чланови Већа Градске општине Kостолац, у четвртак, 20. децембра 2018. године усвојили су предлог Одлуке о буџету за наредну годину. Седницом Већа председавао је председик Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски који је рекао да је буџет у односу на 2018. годину увећан за 15 % и износи 292.507.814,00 динара.

Према речима Зденке Радосављевић, вишег стручног сарадника на пословима извршења буџета приходи по основу текућих трансфера од других нивоа власти у корист општине планирани су у износу од 151.207.595,00 динара и учествују у укупним приходима са 51,7%. Остатак програмираних прихода и примања чини капитални трансфер из Града и износи 141.300.219,00 динара или 48,3%. Што се расхода и издатака тиче расходи за запослене износе 33.926.404,00 динара, 11,6%. Расходи за коришћење роба и услуга учествују са 29,5%, затим донације и трансфери износе 1,4%. За ученичке награде биће издвојено 210.000,00 динара. Административни трансфер буџета износиће 2 милиона динара, а остали расходи планирани су у укупном износу од 24.875.000,00 динара са учешћем од 8,5% од укупних расхода, при чему највеће учешће имају дотације невладиним организацијама, за кулуру, спорт, верске и социо - хуманитарне организације.

 

Од капиталних инвестиција председник Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски је издвојио рушење и уклањање надвожњака. Средства су одобрена и у 2019. години очекује се реализација овог веома важног пројекта што ће допринети безбедном одвијању саобраћаја. Од 1. јануара Центар за културу Kостолац добиће на управљање спортске објекте укључујући стадион, Дом омладине, Спортску халу и плажу „Топољар“, тачније објекти ће бити предати Граду Пожаревцу на коришћење, а град ће предати Центру за културу „Kостолац” на управљање. С тим у вези за одржавање тих објеката, што подразумева и плате радника буџетом су предвиђена средства у износу од 30 милиона динара и још додатних 10 милиона за осталу спортску инфраструктуру, највише за Спортску халу и за уређење терена са вештачком травом.

 

За 2019. годину планирана је покривеност свих улица водоводном и канализационом мрежом на територији Градске општине костолац. Планира се да се 17 улица прикључи на канализацију, а добијена су и средства за две црпне станице у Партизанској улици и на Kаналу. За асфалтирање и реконструкцију улица на територији костолачке општине, Град Пожаревац ће издвојити чак 52 милиона динара, што ће у великој мери допринети  побољшању путне и укупне инфраструктуре.

 

Страна 31 од 31
 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас1476
Јуче2508
Ове недеље9483
Овог Месеца49577
Укупно3694305

Ваша IP адреса је: 44.200.27.215 петак, 19 април 2024 10:44
Scroll to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!